LKKES institūcijas

Biedru konference ir LKKES augstākā lēmējinstitūcija, kas tiek sasaukta regulāri reizi gadā un ārkārtas gadījumos.
Biedru konferences funkcijas:
 •     pieņem Savienības statūtus un grozījumus tajos;
 •     ievēl Savienības valdi;
 •     ievēl Savienības revīzijas komisiju;
 •     ievēl citas Savienības institūcijas;
 •     izlemj citus svarīgus jautājumus.

Valde ir pastāvīgi funkcionējoša LKKES vadības institūcija, kuru ievēl biedru konference uz četriem gadiem. Valdes pienākumos ietilpst:
 •     nodrošināt statūtu un biedru konferenču lēmumu izpildi;
 •     vadīt un pārzināt Savienības lietas;
 •     uzņemt un izslēgt Savienības biedrus;
 •     dibināt uzņēmējsabiedrības un organizācijas, ka arī lemt par dalību tajās;
 •     veikt citus Savienības darbībai nepieciešamos pasākumus savas kompetences ietvaros;
 •     pārvaldīt Savienības mantu un un rīkoties ar tās līdzekļiematbilstoši statūtiem un konferences lēmumiem.
Valdes sastāvs:
Antons Orinskis, LKKES prezidents, M: 29422052
Kārlis Birums, M:  29266061
Jānis Lūsis, M: 29121530
Jānis Rinkulis, M: 26522044
Normunds Dzirnieks,  M: 29213903
Modris Eks, M:  29269548

   
Finansiālās darbības revīzijas komisiju ievēl biedru konference uz četriem gadiem. Šobrīd tās priekšēdētājs ir Staņislavs Zīlis (M: 29448944), revidente Vija Alksne (M: 29423872).

Arbitrāža ir neatkarīga savienības institūcija, ko ievēl uz četriem gadiem. Priekšsēdētājs: Jānis Rinkulis (26522044), arbitrs Aigars Grīnbergs(2416809). Arbitrāža darbojas pamatojoties uz Savienības valdes apstiprinātu nolikumu un Civilprocesa likuma vispārīgajiem šķīrējtiesu darbības noteikumiem.

Sertifikācijas birojs ir neatkarīga LKKES institūcija un veic personu sertificēšanu atbilstoši likuma “Par atbilstības novērtēšanu” prasībām. Sertifikācijas birojs ir akreditēts veikt personu sertificēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17024 standarta prasībām šādās sfērās: apaļkoksnes, smalcinātas koksnes, zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteikšana un kvantitātes uzmērīšana; augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtēšana; meža inventarizācijas darbu veikšana.

Kokmateriālu testēšanas laboratorija ir neatkarīga LKKES institūcija. Laboratorija ir akreditēta veikt cietās biodegvielas fizikālo testēšanu un apaļo kokmateriālu uzmērīšanu LR MK  06.11.2006 noteikumu Nr. 744 "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti"  reglamentētā sfērā atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām.