Atkārtota sertifikāta derīguma laika piešķiršana, ja izsniegtā sertifikāta derīguma laiks ir beidziesAtkārtotu sertifikāta derīguma laiku piešķir, ja sertificētā persona:
  • ir iesniegusi iesniegumu par atkārtota sertifikāta derīguma laika piešķiršanu un aktualizētu informāciju par sevi (izmantojot zemāk esošo veidlapu), (attiecas uz A, M, S un Z jomu);
  • ir iesniegusi atskaiti par padarīto iepriekšējā kalendārā gada laikā (attiecas uz A, M, S un Z jomu);
  • sertifikāta darbības periodā ir noklausījusies kvalifikācijas paaugstināšanas kursus vismaz 16 stundu apjomā, ietverot 8 stundas teorijas un 8 stundas praktisko daļu (attiecas uz B jomu);
  • ir veikusi samaksu par sertificētās personas darbības uzraudzību un sertifikāta atkārtota derīguma laika piešķiršanu (skatieties cenrādi).


Sertifikācijas komisija, kuru nozīmējis Sertifikācijas biroja direktors, divu personu sastāvā, no kuriem viens ir eksperts, bet otrs pastāvīgais komisijas pārstāvis ir Sertifikācijas biroja lietvedis, izskata pretendenta iesniegtās dokumentācijas atbilstību Sertifikācijas biroja prasībām.

Ja pretendenta iesniegtā dokumentācija atbilst sertifikācijas prasībām, Sertifikācijas komisija ar lēmumu ierosina atļaut sertifikācijas pretendenta sertifikātam piešķirt atkārtotu derīguma laiku, bet neatbilstības gadījumā Sertifikācijas komisija raksta sertifikācijas atteikumu.

Atkārtoti piešķirtā sertifikāta derīguma laiks ir pieci gadi un tas stājas spēkā dienā, kurā beidzas iepriekšējā sertifikāta derīguma laiks.

Pamatojoties uz Sertifikācijas komisijas lēmumu, atbilstības gadījumā Sertifikācijas biroja direktors izdod lēmumu par atkārtotu sertifikāta derīguma laika piešķiršanu.

Personām, kurām ir piešķirts atkārtots sertifikāta derīguma laiks, desmit darbdienu laikā (nepieciešamības gadījumā laika periods var tikt palielināts) Sertifikācijas biroja lietvedis Sertifikācijas biroja direktora uzdevumā sagatavo aktualizētu atbilstošās sertifikācijas jomas sertifikātu un tā pielikumu.

Sertifikāta, kuram piešķirts atkārtots derīguma laiks, numurs un sertifikācijas jomas simbols netiek mainīts.

 ĉ
Andis Ābele,
2020. gada 22. marts 01:08