Atkārtota sertifikāta derīguma laika piešķiršana, ja izsniegtā sertifikāta derīguma laiks ir beidziesAtkārtotu sertifikāta derīguma laiku piešķir, ja sertificētā persona:
  • ir iesniegusi iesniegumu par atkārtota sertifikāta derīguma laika piešķiršanu un aktualizētu informāciju par sevi (izmantojot zemāk esošo veidlapu), (attiecas uz A, M, S un Z jomu);
  • ir iesniegusi atskaiti par padarīto iepriekšējā kalendārā gada laikā (attiecas uz A, M, S un Z jomu);
  • sertifikāta darbības periodā ir noklausījusies kvalifikācijas paaugstināšanas kursus vismaz 16 stundu apjomā, ietverot 8 stundas teorijas un 8 stundas praktisko daļu (attiecas uz B jomu);
  • ir veikusi samaksu par sertificētās personas darbības uzraudzību un sertifikāta atkārtota derīguma laika piešķiršanu (skatieties cenrādi).


Sertifikācijas komisija, divu personu sastāvā, no kuriem viens ir eksperts, bet otrs pastāvīgais komisijas pārstāvis ir Sertifikācijas biroja lietvedis, izskata pretendenta iesniegtās dokumentācijas atbilstību Sertifikācijas biroja prasībām.

Ja pretendenta iesniegtā dokumentācija atbilst sertifikācijas prasībām, Sertifikācijas komisija ar lēmumu ierosina atļaut sertifikācijas pretendenta sertifikātam piešķirt atkārtotu derīguma laiku, bet neatbilstības gadījumā Sertifikācijas komisija raksta sertifikācijas atteikumu.

Atkārtoti piešķirtā sertifikāta derīguma laiks ir pieci gadi un tas ir derīgs, sākot no nākamās dienas pēc iepriekšējā sertifikāta derīguma laika beigām.

Pamatojoties uz Sertifikācijas komisijas lēmumu, atbilstības gadījumā Sertifikācijas biroja direktors izdod lēmumu par atkārtotu sertifikāta derīguma laika piešķiršanu, bet neatbilstības gadījumā – lēmumu par sertifikāta darbības atcelšanu.

Lēmuma par atkārtota sertifikāta izsniegšanu pieņemšanas dienā informācija par sertifikātu tiek aktualizēta sertificēto personu reģistrā.

Sertifikātu papīra dokumenta formātā izsniedz tikai pēc sertificētās personas pieprasījuma.

Personām, kurām ir piešķirts sertifikāts, desmit darbdienu laikā (nepieciešamības gadījumā laika periods var tikt palielināts) Sertifikācijas birojs sagatavo un elektroniski nosūta pretendentam sertifikāta pielikumu, kurā ir norādīti sertifikāta lietošanas noteikumi, kā arī normatīvo dokumentu un mācību tēmu sarakstu, kas attiecas uz sertifikācijas jomu. Sertificētajai personai ir jānosūta Sertifikācijas birojam parakstīti lietošanas noteikumi.

Sertifikāta, kuram piešķirts atkārtots derīguma laiks, numurs un sertifikācijas jomas simbols netiek mainīts.

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar Sertifikācijas biroju:
  • Sertifikācijas biroja direktors: sertifikacija@lkkes.lv, 26266825;
  • Sertifikācijas biroja lietvede: sertifikacija@lkkes.lv, 29358901;
  • "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" prezidents: lkkes@lkkes.lv, 29422052.

 ĉ
Andis Ābele,
2021. gada 30. maijs 10:37