Atkārtota sertifikāta derīguma laika piešķiršana, ja izsniegtā sertifikāta derīguma laiks ir beidziesAtkārtotu sertifikāta derīguma laiku piešķir, ja sertificētā persona:
  • ir iesniegusi iesniegumu par atkārtota sertifikāta derīguma laika piešķiršanu un aktualizētu informāciju par sevi (izmantojot zemāk esošo veidlapu);
  • ir iesniegusi atskaiti par padarīto iepriekšējā kalendārā gada laikā (attiecas uz A, M, S un Z jomu);
  • sertifikāta darbības periodā ir noklausījusies kvalifikācijas paaugstināšanas kursus (attiecas uz B jomu);
  • ir veikusi samaksu par sertificētās personas darbības uzraudzību un sertifikāta atkārtota derīguma laika piešķiršanu (skatieties cenrādi).


Sertifikācijas komisija, kuru nozīmējis SB direktors, divu personu sastāvā, no kuriem viens ir eksperts, bet otrs pastāvīgais komisijas loceklis ir SB lietvedis, izskata pretendenta iesniegtās dokumentācijas atbilstību SB prasībām.

Ja pretendenta iesniegtā dokumentācija atbilst sertifikācijas prasībām, Sertifikācijas komisija izdod lēmumu par ieteikumu piešķirt pretendenta sertifikātam atkārtotu derīguma laiku.

Neatbilstības gadījumā Sertifikācijas komisija raksta sertifikācijas atteikumu.

Atkārtoti piešķirtā sertifikāta derīguma laiks ir pieci gadi.

     


ĉ
Andis Ābele,
2018. gada 11. jūn. 00:54