Iesniegums sertifikācijai

    

1.    Iesniegumu sertifikācijai pretendents var iesniegt šādās sertifikācijas jomās:

1.1.    A – apaļkoksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;

1.2.    B – meža inventarizācijas veicējs;

1.3.    M – augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs;

1.4.    S – smalcinātas koksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;

1.5.    Z – zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs.

2.    Uz A, M, S un Z jomas sertifikātu var pretendēt personas, kuras ir ieguvušas vismaz vidējo profesionālo vai vidējo izglītību.

3.    Uz B jomas sertifikātu var pretendēt personas, kuras atbilst kādai no šādām prasībām:

3.1.      ir ieguvušas vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju mežsaimniecībā;

3.2.      ir ieguvušas vismaz akadēmisko bakalaura grādu mežsaimniecībā;

3.3.      laikposmā no 1996. gada līdz 1999. gadam ir pabeigušas Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāti, apgūstot mežizstrādes specialitāti - papildus jāapgūst licencēta profesionālās pilnveides izglītības programma (vismaz 240 stundu apjomā) vai akreditētas augstākās izglītības studiju programmas daļa, kas ietver zināšanas mērniecībā, dendroloģijā, meža botānikā, meža taksācijā, mežierīcībā, mežkopībā, meža atjaunošanā, meža augsnes zinātnē, meža ekoloģijā un dabas aizsardzībā).


Sertifikācijas pretendentam ir jāaizpilda un Sertifikācijas birojam jāiesniedz (nosūtot uz sertifikacija@lkkes.lv, vai Dzērbenes iela 27 - 117, Rīga, LV-1006) zemāk esošais attiecīgais iesniegums sertifikācijai:

1. iesniegums sertifikācijai sertifikācijas jomās A, M, S, Z;
2. iesniegums sertifikācijai sertifikācijas jomā B.

Iesniegumam ir jāpievieno šādi dokumenti (uzrādot to oriģinālus, bet iesniedzot to kopijas):

  • izglītību apliecinošus dokumentus;
  • personas datu maiņu apliecinošus dokumentus (ja piemērojams);
  • dokumentus (apliecību vai akadēmisko izziņu), kas apliecina šīs lapas 3.3. punktā norādītās licencētās profesionālās pilnveides izglītības programmas vai akreditētas augstākās izglītības studiju programmas daļas apguvi (ja piemērojams).

Pretendents apliecina savu identitāti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (personas apliecību vai pasi).

Sertifikācijas noteikumi ir raksturoti sertifikācijas shēmā.

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar Sertifikācijas biroju:
  • Sertifikācijas biroja direktors: sertifikacija@lkkes.lv, 26266825;
  • Sertifikācijas biroja lietvede: sertifikacija@lkkes.lv, 29358901;
  • "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" prezidents: lkkes@lkkes.lv, 29422052.


ĉ
Andis Ābele,
2021. gada 30. maijs 10:20
ĉ
Andis Ābele,
2021. gada 30. maijs 10:21