Kvalitātes nodrošināšanas politika

 
LKKES Sertifikācijas birojs sertifikācijas darbu izpildē izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina sertifikācijas darbību objektivitāti.    Galvenais Sertifikācijas biroja (SB) mērķis ir veikt personu sertifikāciju koksnes (koku) kvalitātes un daudzuma novērtēšanas jomā. Personu sagatavošana un Sertifikācija tiek veikta atbilstoši apstiprinātām programmām un personu kvalifikācijas prasībām, kas raksturotas sertifikācijas shēmā.

    Lai SB varētu sniegt savus pakalpojumus atbilstošā kvalitātē, SB ir izveidota kvalitātes sistēma atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2013 prasībām.

    SB sertifikācijas procesā iesaistītajām personām sniedz šādus pakalpojumus:
  • mācību iestādes mācību programmas atbilstības novērtēšanu sertifikācijas jomu kritērijiem;
  • personu eksaminācijas procesa organizēšanu kompetences apliecināšanai; 
  • kvalifikācijas uzraudzību:
                a) kompetences sertifikāta uzturēšanu;
                b) kompetences sertifikāta darbības pārtraukšanu;
                c) kompetences sertifikāta darbības atjaunošanu;
                d) kompetences sertifikāta anulēšanu;
  • saņemto sūdzību un apelāciju izskatīšanu.
    Galvenie principi, lai SB spētu veiksmīgi funkcionēt, ir šādi:
  • SB neatkarība;
  • SB darbinieku neatkarība un kompetence viņu darbības jomā;
  • SB vadītāja atbildība par kvalitātes sistēmas funkcionēšanu;
  • SB neietekmējamības nodrošināšana;
  • racionāla darbu un pienākumu sadale;
  • atbildība par pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz sertifikāciju.