Kvalitātes nodrošināšanas politika

 
LKKES Sertifikācijas birojs sertifikācijas darbu izpildē izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina sertifikācijas darbību objektivitāti.    Galvenais Sertifikācijas biroja (SB) mērķis ir veikt personu sertifikāciju koksnes (koku) kvalitātes un daudzuma novērtēšanas jomās. Personu sagatavošana un sertifikācija tiek veikta atbilstoši apstiprinātām programmām un personu kvalifikācijas prasībām, kas raksturota sertifikācijas shēmā.

    
Lai SB varētu sniegt savus pakalpojumus atbilstošā kvalitātē, SB ir izveidota kvalitātes sistēma atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2013 prasībām.

   
SB sertifikācijas procesā iesaistītajām personām sniedz šādus pakalpojumus:
  • mācību iestādes mācību programmas atbilstības novērtēšanu sertifikācijas jomu kritērijiem;
  • personu eksaminācijas procesa organizēšanu kompetences apliecināšanai; 
  • sertificēto personu profesionālās darbības sertifikācijas jomā uzraudzību:
                a) kompetences sertifikātu izsniegšanu un uzturēšanu;
                b) kompetences sertifikātu darbības apturēšanu;
                c) kompetences sertifikātu darbības atjaunošanu;
                   d) kompetences sertifikātu atkārtota derīguma laika piešķiršanu;
                e) kompetences sertifikātu darbības atcelšanu;
  • saņemto sūdzību un apelāciju izskatīšanu.
    Galvenie principi, lai SB spētu veiksmīgi funkcionēt, ir šādi:
  • SB neatkarība;
  • SB darbinieku neatkarība un kompetence viņu darbības jomā;
  • SB vadītāja atbildība par kvalitātes sistēmas funkcionēšanu un sertifikācijas darbību neietekmējamības nodrošināšanu;
  • SB neietekmējamības nodrošināšana;
  • racionāla darbu un pienākumu sadale;
  • atbildība par pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz sertifikāciju.