Mācību kursu tēmas un normatīvo dokumentu saraksts


Sertificēšanas pārbaudes jautājumos un uzdevumos ir iekļautas šādas tēmas un normatīvie dokumenti atbilstoši katrai sertifikācijas jomai:


Apaļkoksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs

Standarti:
 • LVS 80:1997 Kokmateriālu sortimenti mežizstrādē;
 • LVS 82:2020 Apaļo kokmateriālu uzmērīšana;
 • LVS EN 844:2019 Apaļkoki un zāģmateriāli - Terminoloģija;
 • LVS EN 1309-2:2006 Apaļie un zāģētie kokmateriāli. Uzmērīšana. 2. daļa. Apaļie kokmateriāli. Mērīšanas prasības un tilpuma aprēķināšanas noteikumi;
 • LVS EN 1309-3:2018 Apaļie un zāģētie kokmateriāli. Mērīšanas metodes. 3. daļa: Pazīmes un bioloģiskie bojājumi;
 • LVS EN 1315:2010 Apaļo kokmateriālu izmēru klasifikācija.

Citi materiāli:
 • Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības. AS Latvijas valsts meži, 2013. 45 lpp.;
 • Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava: Latgales druka, 2007. 104 lpp.


Meža inventarizācijas veicējs

Mācību kursu tēmas:
 • Meža inventarizācijas datu kvalitāte;
 • Meža valsts reģistra datu bāzes atbilstība;
 • Mežaudžu augšanas gaitas modeļi, pieaugums;
 • Saimnieciskās darbības plānošana mazos un vidējos meža īpašumos, saimnieciskās darbības plānošana lielos meža īpašumos;
 • Dabas aizsardzības prasības, to nozīme;
 • Saimnieciskās darbības plānošana, ievērojot dabas aizsardzības prasības;
 • Meža tipoloģija;
 • Meža inventarizācijas, meža apsaimniekošanas un izmantošanas reglamentējošie normatīvie akti;
 • Meža inventarizācija;
 • Informācijas nepieciešamība un pieejamība Meža inventarizācijas uzsākšanai;
 • Meža inventarizācijas datu sagatavošanas nosacījumi, datu struktūra un aktualitātes;
 • Meža taksācija, uzdevumi un saturs;
 • Augoša koka taksācija;
 • Mežaudzes taksācija; Informācijas kvalitāte, precizitāte, statistiskās prasības;
 • Mežaudžu bojājumi, slimības, kaitēkļi.

Noteikumi:
 • Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība: 2016. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 392;
 • Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 392 „Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība”: 2020. gada 31. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 117;
 • Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi: 2016. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 384;
 • Ģenētisko resursu mežaudžu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtība: 2013. gada 02. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 177;
 • Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu: 2013. gada 05. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 123;
 • Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu: 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 940;
 • Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā: 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 936;
 • Noteikumi par koku ciršanu mežā: 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 935;
 • Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem un atlīdzināšanas kārtību: 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 889;
 • Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi: 2012. gada 02. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 308;
 • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi pieņemti: 2010. gada 16. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 264;
 • Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika: 2008. gada 03. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 406;
 • Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība: 2003. gada 29. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 228;
 • Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika: 2003. gada 04. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 63;
 • Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu: 2000. gada 14. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 396.

Likumi:

 • Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās, pieņemts 04.04.2013.;
 • Teritorijas attīstības plānošanas likums, pieņemts 13.10.2011.;
 • Sugu un biotopu aizsardzības likums, pieņemts 16.03.2000.;
 • Meža likums, pieņemts 24.02.2000.;
 • Aizsargjoslu likums, pieņemts 05.02.1997.;
 • Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pieņemts 02.03.1993.

Citi materiāli:

 • Liepa I. Meža taksācija: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem, nozares speciālistiem un meža īpašniekiem. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. Jelgava: Izdevniecība Avots, 2018. 90 lpp.;


Augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs

Standarti:
 • LVS 80:1997 Kokmateriālu sortimenti mežizstrādē;
 • LVS 82:2020 Apaļo kokmateriālu uzmērīšana;
 • LVS EN 844:2019 Apaļkoki un zāģmateriāli - Terminoloģija;
 • LVS EN 1309-1:2000 L Apaļie un zāģētie kokmateriāli - Uzmērīšana - 1. daļa: Zāģmateriāli;
 • LVS EN 1309-2:2006 Apaļie un zāģētie kokmateriāli. Uzmērīšana. 2. daļa. Apaļie kokmateriāli. Mērīšanas prasības un tilpuma aprēķināšanas noteikumi;
 • LVS EN 1309-3:2018 Apaļie un zāģētie kokmateriāli. Mērīšanas metodes. 3. daļa: Pazīmes un bioloģiskie bojājumi;
 • LVS EN 1315:2010 Apaļo kokmateriālu izmēru klasifikācija;
 • LVS EN 1927-1:2008 Skujkoku apaļo kokmateriālu kvalitatīvā klasifikācija - 1. daļa: Egles un baltegles;
 • LVS EN 1927-2:2008 Skujkoku apaļo kokmateriālu kvalitatīvā klasifikācija - 2. daļa: Priedes;
 • LVS EN 1927-3:2008 Skujkoku apaļo kokmateriālu kvalitatīvā klasifikācija - 3. daļa: Lapegles un duglāzija.

Citi materiāli:

 • Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi: 2016. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 384;
 • Liepa I. Meža taksācija: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem, nozares speciālistiem un meža īpašniekiem. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. Jelgava: Izdevniecība Avots, 2018. 90 lpp.;
 • Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava: Latgales druka, 2007. 104 lpp.


Smalcinātas koksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs

Standarti:
 • LVS EN 844:2019 Apaļkoki un zāģmateriāli - Terminoloģija;
 • LVS EN ISO 14780:2017 Cietais biokurināmais. Paraugu sagatavošana (ISO 14780:2017);
 • LVS EN ISO 18135:2017 Cietās biodegvielas. Paraugu ņemšana (ISO 18135:2017);
 • DIN 51731:l996-10 Testing of solid fuels - Compressed untreated wood - Requirements and testing (Cietā kurināmā pārbaudes - Saspiesta neapstrādāta koksne - Prasības un pārbaudes);
 • GOST 15815-83 Щепа технологическая. Технические условия (Tehnoloģiskās šķeldas. Tehniskie noteikumi).


Zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs

Standarti:
 • LVS EN 338:2016 Konstrukciju kokmateriāli. Stiprības klases;
 • LVS EN 844:2019 Apaļkoki un zāģmateriāli - Terminoloģija;
 • LVS EN 1309-1:2000 L Apaļie un zāģētie kokmateriāli - Uzmērīšana - 1. daļa: Zāģmateriāli;
 • LVS EN 1309-3:2018 Apaļie un zāģētie kokmateriāli. Mērīšanas metodes. 3. daļa: Pazīmes un bioloģiskie bojājumi;
 • LVS EN 1312:2000 Apaļie un zāģētie kokmateriāli - Zāģmateriālu tilpumu noteikšana;
 • LVS EN 1313-1:2010 Apaļie un zāģētie kokmateriāli. Pieļaujamās novirzes un ieteicamie izmēri. 1. daļa: Skujkoku zāģmateriāli;
 • LVS EN 1611-1:2000 Zāģmateriāli - Skujkoku šķirošana pēc ārējā izskata - 1. daļa: Eiropas egle, baltegle, priede un duglāzija;
 • LVS EN 1611-1:2000/A1:2003 Zāģmateriāli - Skujkoku šķirošana pēc ārējā izskata - Eiropas egle, baltegle, priede, duglāzija un lapegle;
 • LVS EN 14081-1+A1:2019 Koka konstrukcijas. Pēc stiprības šķiroti konstrukciju kokmateriāli ar taisnstūrveida šķērsgriezumu. 1. daļa: Vispārīgās prasības;
 • BS 4978:2007+A2:2017 Visual strength grading of softwood. Specification (Skujkoku zāģmateriālu vizuālā šķirošana atbilstoši stiprībai. Instrukcija).

Citi materiāli:
 • Nordic timber, grading rules. Grading rules for pine and spruce sawn timber (Ziemeļu koksne, šķirošanas noteikumi. Skujkoku zāģmateriālu (priedes, egles) šķirošana atbilstoši ārējam izskatam), 2015.