Sertifikācijas shēma


Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības Sertifikācijas biroja 2018. gada 16. maija sertifikācijas shēma „Dokumentētā sadarbība ar sertifikācijas procesā iesaistītajām personām”.


1. Iesniegums sertifikācijai

Iesniegumu sertifikācijai pretendents var iesniegt šādās sertifikācijas jomās:

 • A – apaļkoksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;
 • B – meža inventarizācijas darbu veicējs;
 • M – augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs;
 • S – smalcinātas koksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;
 • Z – zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs.

Uz A, M, S un Z jomas sertifikātu var pretendēt personas, kuras:

 • ir ieguvušas vidējo profesionālo vai augstāko profesionālo izglītību mežsaimniecības, mežizstrādes vai kokapstrādes specialitātē
  vai
  ir ieguvušas vismaz vidējo izglītību un kurām ir darba pieredze ar mežsaimniecības, mežizstrādes vai kokapstrādes specialitāti saistītā amatā.

Uz B jomas sertifikātu var pretendēt personas, kuras:

 • ir ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību mežsaimniecībā vai akadēmisko bakalaura grādu mežsaimniecībā
  vai
  ir ieguvušas augstāko, vidējo profesionālo vai vidējo izglītību un apguvušas licencētu profesionālās izglītības programmu vismaz 240 stundu apjomā, kas ietver zināšanas mērniecībā, dendroloģijā, meža botānikā, meža taksācijā, mežierīcībā, mežkopībā, meža atjaunošanā, meža augsnes zinātnē, meža ekoloģijā un dabas aizsardzībā.
         Pirms eksāmena pretendentiem ir iespēja apgūt neklātienes vai klātienes (ja ir nokomplektēta grupa vismaz 15 personu sastāvā) mācību kursus Sertifikācijas biroja (turpmāk – SB) atzītā mācību institūcijā.

Personām, kas pretendē uz sertifikātu, ir jāaizpilda un jāiesniedz iesniegums sertifikācijai (izmantojot speciālu veidlapu), papildus iesniedzot (uzrādot to oriģinālus, bet iesniedzot to kopijas):

 • izglītību apliecinošus dokumentus;
 • apliecinājumu par darba pieredzi (attiecas uz A, M, S un Z jomu, ja pretendents nav ieguvis vidējo profesionālo vai augstāko profesionālo izglītību mežsaimniecības, mežizstrādes vai kokapstrādes specialitātē).
          Pretendents apliecina savu identitāti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Sertifikācijas biroja lietvedis pieņem no pretendenta iesniegumu sertifikācijai, reģistrējot to un piešķirot tam identifikācijas numuru:

 • pretendentiem, kuri pretendē uz A, M, S un (vai) Z jomas sertifikātu un kuriem jau ir kāds no SB izsniegtajiem A, M, S un (vai) Z jomas sertifikātiem, tiek piešķirts identifikācijas numurs, ko veido attiecīgās sertifikācijas jomas simbols („A”, „M”, „S” vai „Z”) un esošā sertifikāta skaitlis, bet pārējiem sertifikācijas pretendentiem – identifikācijas numurs, ko veido attiecīgās sertifikācijas jomas simbols („A”, „M”, „S” vai „Z”) un skaitlis pieaugošā secībā, sākot ar 1;
 • pretendentiem, kuri pretendē uz B jomas sertifikātu, tiek piešķirts identifikācijas numurs, ko veido burts „B” un skaitlis pieaugošā secībā, sākot ar 1.2. Ieteikums sertifikācijai

Sertifikācijas komisija vismaz divu cilvēku sastāvā, no kuriem viens ir eksperts (komisijas pastāvīgais loceklis ir SB lietvedis), pārbauda sertifikācijas pretendenta uzrādītās personas kvalifikācijas atbilstību SB dokumentācijā norādītajām prasībām un normatīvajiem dokumentiem (ja piemērojams), kā arī dokumentālo pierādījumu esamību.

Ja pretendenta kvalifikācija atbilst sertifikācijas prasībām, Sertifikācijas komisija ar lēmumu iesaka SB direktoram pēc eksāmenu rezultātu saņemšanas ar savu lēmumu piešķirt sertifikācijas pretendentam sertifikātu.

        Pretenziju iesniegšana par Sertifikācijas komisijas darbību

Ja persona, kas pretendē uz sertifikātu, nav apmierināta ar Sertifikācijas komisijas lēmumu, viņa 10 darba dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas var iesniegt pretenzijas prasību SB Personu sertifikācijas padomei (turpmāk – PSP). PSP, ievērojot taisnīguma un godīguma principu neatkarīgi no iesaistītajām pusēm, pretenzijas prasība ir jāizskata 25 darba dienu laikā un jādod rakstiska atbilde.

Ja persona neatzīst PSP lēmumu par pareizu, viņa var iesniegt prasību tiesā.3. Eksaminācijas komisija

SB direktors izveido eksaminācijas komisiju vismaz divu cilvēku sastāvā, no kuriem viens ir eksperts, ja eksaminējamo skaits nepārsniedz 10 personas. Ja eksaminējamo skaits pārsniedz 10 personas, tad trīs cilvēku sastāvā, no kuriem divi ir eksperti. Komisijas pastāvīgais loceklis ir SB lietvedis. SB saskaņo un paziņo pretendentiem eksāmena norises vietu un laiku. Eksaminācijas komisijai (izņemot SB lietvedi) līdz eksāmena sākumam netiek izsniegta informācija par pretendentiem, kas piedalīsies eksāmenā. SB direktors nosaka eksāmenā iekļaujamos teorētiskos jautājumus un praktiskos uzdevumus, bet SB lietvedis sagatavo eksaminācijas protokolus un un eksāmena uzdevumu veidlapas.4. Eksāmens

 • Eksaminācijas komisija, sākoties eksāmenam, izskaidro eksāmena norisi.
 • Eksāmens sastāv no divām daļām – teorijas un praktiskā uzdevuma.
 • Eksāmenu jautājumi sertifikācijas jomai tiek sastādīti, izmantojot kritērijus.
 • Sertifikācijas jomu kritēriji ir bāze, kura tiek lietota eksāmena anketas sastādīšanai un kuru, gatavojoties pārbaudei, var izmantot pretendenti.
 • Gan teorētiskā, gan praktiskā uzdevuma veikšanas laiks ir viena stunda (katram).
 • Starp teorijas un praktiskā uzdevuma veikšanu ir vismaz 15 minūšu pārtraukums.
 • Pirms teorijas un praktiskā uzdevuma veidlapu saņemšanas pretendentam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, lai apliecinātu savu identitāti.
 • Pretendentam ir jāaizpilda teorijas un praktiskā uzdevuma veidlapu personas identifikācijas sadaļa (vārds, uzvārds, identifikācijas numurs) un jāparaksta katra uzdevuma lapa, ar parakstu apliecinot savu identitāti un konfidencialitātes ievērošanu, neizpaužot eksāmena veidlapās sniegto informāciju.
 • Teorijas un praktiskā uzdevuma veidlapu aizpildīšana jāveic ar pildspalvu.
 • Ja pretendents ir kļūdījies, norādot pareizo atbildi, jaunas eksāmena veidlapas netiek izsniegtas. Tādā gadījumā pretendentam ar vienu horizontālu līniju jānosvītro nepareizi norādītā atbilde un labojums jāapstiprina ar savu parakstu.
 • Teorijas un praktiskā uzdevuma izpildes laikā pretendentiem ir aizliegts izmantot palīglīdzekļus (piemēram, pierakstus, grāmatas, konsultācijas u.c.), izņemot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos dokumentus (standartus, likumus, Ministru kabineta noteikumus, kurus eksaminācijas komisija pirms izmantošanas pārbauda un apstiprina lietošanai). Neskaidrību gadījumā par testa izpildes norisēm ir atļauta konsultēšanās ar eksaminācijas komisiju.
  Teorijas uzdevums
 • Teorijas uzdevums sastāv no 10 (A, M, S un Z jomai) vai 30 jautājumiem (B jomai). Katram jautājumam ir vismaz divas atbildes – pareiza ir viena.
 • Atbilde, kuru pretendents uzskata par pareizu, ir jāatzīmē ar simbolu „×”.
 • Ja pretendents ir atbildējis uz teorijas uzdevuma jautājumiem, viņš var nodot uzdevuma veidlapas un atstāt telpu.
  Praktiskais uzdevums
 • Pretendents kārto eksāmena praktisko daļu tikai tad, ja ir nokārtota teorijas daļa.
 • Praktiskajā uzdevumā pretendents saņem veidlapas, kurās ir doti pieci uzdevumi – koksnes paraugu vai augošu koku atbilstības noteikšanā (A, M, S un Z jomai), vai meža nogabalu raksturojošo rādītāju noteikšanā (B jomai).
 • Praktiskā uzdevuma veikšanai pretendents izmanto savas mērierīces, kurām ir jābūt verificētām vai kalibrētām ar standartos noteikto precizitātes klasi (ja piemērojams).
 • Ja pretendents ir izpildījis uzdevumus un sniedzis prasītās atbildes, viņš var nodot uzdevuma veidlapas un atstāt uzdevuma veikšanas teritoriju.

     
SB ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieņemt lēmumu par izsludināto eksāmenu atcelšanu uz nenoteiktu laiku, ja Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs eksāmena norises teritorijā un laikā ir izplatījis oranžās vai sarkanās pakāpes brīdinājumu par laikapstākļu bīstamību vai, ja brīdinājums nav izplatīts, eksāmena norises teritorijā un laikā laikapstākļi atbilst oranžās vai sarkanās pakāpes normām, kas publicētas Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā. Eksāmens ir uzskatāms par atceltu tikai tad, ja par to ir norāde SB mājaslapā un par to iespēju robežās ir paziņots pretendentiem un citām iesaistītajām personām. Sertifikācijas institūcija neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies pretendentam, sakarā ar eksāmena atcelšanu bīstamu laikapstākļu rezultātā.


5. Vērtējums

     
Eksāmena novērtējumu veic eksaminācijas komisijas eksperti. Viņu vērtējums ir vienpersonisks un neatkarīgs, nepakļaujoties iespaidošanai no citām personām.
      Eksaminācijas komisija paziņo eksāmena rezultātus un iesniedz SB direktoram eksaminācijas protokolus ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc eksāmena.

Teorijas uzdevums
 • Par katru pareizi atbildētu jautājumu pretendents saņem vienu punktu. Maksimālais punktu skaits ir 10 (A, M, S un Z jomai) vai 30 (B jomai).
 • Teorijas uzdevums ir nokārtots, ja pareizi ir atbildēts uz sešiem vai vairāk jautājumiem (A, M, S un Z jomai) vai 25 vai vairāk jautājumiem (B jomai).
Praktiskais uzdevums
 • Praktisko uzdevumu eksaminatori vērtē, pamatojoties uz pareizi atbildēto uzdevumu skaitu. Par katru uzdevumu var saņemt divus punktus (A, M, S un Z jomai). B jomā tiek novērtēta noteikto meža nogabalu raksturojošo rādītāju atbilstība normatīvajos aktos par meža inventarizāciju noteiktajai pieļaujamajai novirzei – par katru uzdevumu tiek piešķirts viens punkts, ja pieļaujamā novirze nav pārsniegta.
 • Uzdevumu vērtē 10 punktu sistēmā un minimālais pieļaujamais punktu skaits ir seši (A, M, S un Z jomai). B jomai uzdevumu vērtē piecu punktu sistēmā un minimālais pieļaujamais punktu skaits ir četri (vismaz četros pārbaudes uzdevumos noteiktie meža nogabalu raksturojošie rādītāji nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos par meža inventarizāciju noteikto pieļaujamo novirzi).


A, M, S un Z jomā eksāmens ir nokārtots, ja pretendents teorijas vai praktiskajā uzdevumā ir ieguvis atsevišķi vismaz sešus punktus, bet abos kopā – ne mazāk kā 14 punktus kopsummā.

B jomā eksāmens ir nokārtots, ja pretendents teorijas uzdevumā ir ieguvis vismaz 25 punktus, praktiskajā uzdevumā – vismaz četrus punktus, bet abos kopā – ne mazāk kā 29 punktus kopsummā.

Pretenzijas

Ja pretendents neatzīst eksaminācijas komisijas ekspertu lēmumu vai ir pretenzijas par eksāmena norisi, viņš 10 darba dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas var iesniegt rakstisku pretenzijas prasību SB direktoram. SB direktoram ir jāsniedz rakstiska atbilde 25 darba dienu laikā pēc pretenzijas prasības saņemšanas.

Ja pretendents nav apmierināts ar SB direktora atbildi, viņš 10 darba dienu laikā var iesniegt pretenzijas prasību PSP. PSP, ievērojot taisnīguma un godīguma principu neatkarīgi no iesaistītajām pusēm, pretenzijas prasība ir jāizskata 25 darba dienu laikā un jādod rakstiska atbilde.

Pretenzijas, kas saistītas ar SB direktora darbību, nodod SB direktoram, kurš sasauc PSP šīs pretenzijas izskatīšanai, bet pārējās pretenzijas izskata SB direktors.
6. Lēmuma pieņemšana 

Galīgo lēmumu par pretendenta atbilstību sertifikācijai izvirzītajām prasībām SB direktors pieņem pēc iepazīšanās ar sertifikācijas un eksaminācijas komisijas darba rezultātiem. Sertifikāts tiek piešķirts tikai tad, ja pretendents ir izpildījis visas sertifikācijas prasības.

Sertificēto personu saraksts tiek publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 25 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par sertifikāta izsniegšanu.7. Sertificēto personu reģistrs

         SB lietvedis sistemātiski aktualizē sertificēto personu reģistru, kas pieejams institūcijas mājaslapā http://www.lkkes.lv/, atsevišķi Ministru kabineta nereglamentētajām (A, M, S, Z) un reglamentētajai (B) sertifikācijas jomai8. Sertifikāts

 Sertifikāta darbība stājas spēkā lēmuma par tā izsniegšanu pieņemšanas un parakstīšanas laika momentā, un tas ir derīgs piecus gadus. Sertificētā persona uzreiz pēc tam ir tiesīga uzsākt darbību sertifikācijas jomā.

Personām, kurām ir piešķirts sertifikāts, 10 darba dienu laikā (nepieciešamības gadījumā laika periods var tikt palielināts) SB lietvedis SB direktora uzdevumā sagatavo atbilstošās sertifikācijas jomas kompetences sertifikātu kopā ar zīmogu un pielikumu, kurā ir norādīti sertifikāta un zīmoga lietošanas noteikumi, kā arī sertifikācijas jomas kritēriji. Sertifikātu un pielikumu paraksta SB direktors. Sertifikāts, tā pielikums un zīmogs ir SB īpašums.

Sertifikāta numurs atbilst sertificētās personas identifikācijas numuram, norādot arī iegūtā kompetences sertifikāta jomas simbolu (A, B, M, S vai Z).

Ja sertificētā persona sertifikātā, zīmogā un / vai pielikumā ir atklājusi kļūdas, SB lietvedim 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas no sertificētās personas, tās jāizlabo un sertifikāts, zīmogs un / vai pielikums jāizsniedz sertificētajai personai atkārtoti.

Sertificētajai personai ir jāizņem kompetences sertifikāts 25 darba dienu laikā no sertificēto personu saraksta publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.9. Sertificētās personas darbības uzraudzība

A, M, S un Z jomā sertificētajai personai vienu reizi gadā ir jāiesniedz atskaite par iepriekšējā kalendārā gadā veikto darba apjomu (izmantojot speciālu veidlapu).

Informāciju par B jomā sertificēto personu iepriekšējā kalendārā gadā veikto darba apjomu centralizēti iesniedz Valsts meža dienests.

Atkārtotu sertifikāta derīguma laiku piešķir, ja sertificētā persona:
 • ir iesniegusi iesniegumu par atkārtota sertifikāta derīguma laika piešķiršanu un aktualizētu informāciju par sevi (izmantojot speciālu veidlapu);
 • ir iesniegusi atskaiti par padarīto iepriekšējā kalendārā gada laikā (attiecas uz A, M, S un Z jomu);
 • sertifikāta darbības periodā ir noklausījusies kvalifikācijas paaugstināšanas kursus (attiecas uz B jomu);
 • ir veikusi samaksu par sertificētās personas darbības uzraudzību un sertifikāta atkārtota derīguma laika piešķiršanu.

Sertifikācijas komisija, kuru nozīmējis SB direktors, divu personu sastāvā, no kuriem viens ir eksperts, bet otrs pastāvīgais komisijas loceklis ir SB lietvedis, izskata pretendenta iesniegtās dokumentācijas atbilstību SB prasībām.

Ja pretendenta iesniegtā dokumentācija atbilst sertifikācijas prasībām, Sertifikācijas komisija izdod lēmumu par ieteikumu SB direktoram piešķirt pretendenta sertifikātam atkārtotu derīguma laiku. Turpmākās darbības atkārtotai sertifikāta derīguma laika piešķiešanai ir raksturotas sadaļās „6. Lēmuma pieņemšana”, „7. Sertificēto personu reģistrs, tā publicēšana” un „8. Sertifikāts”.

Neatbilstības gadījumā Sertifikācijas komisija raksta sertifikācijas atteikumu.

Atkārtoti piešķirtā sertifikāta derīguma laiks ir pieci gadi.

A, M, S un Z jomas sertifikāta darbību aptur līdz sešiem mēnešiem, ja:
 • rodas aizdomas, ka sertificētā persona lieto sertifikātu neatbilstoši piešķirtajai kompetences jomai (neatbilstoša sertifikāta lietošana ir sertifikāta izmantošana reklāmā, katalogos u.c. maldināšanas nolūkos, kā arī nekorektās norādēs par sertificēšanas sistēmu. Ja sertifikāts tiek neatbilstoši lietots, SB Sertifikācijas komisija vismaz divu ekspertu sastāvā izskata pārkāpuma būtību un iesaka SB direktoram priekšlikumu lēmuma pieņemšanai);
 • sertificētā persona neiesniedz ikgadējo atskaiti par padarīto darbu;
 • sertificētā persona neveic samaksu par sertificētās personas darbības uzraudzību SB noteiktajā termiņā.

B jomas sertifikāta darbību aptur uz vienu mēnesi, ja sertificētā persona:

 • SB noteiktajā termiņā nav samaksājusi par sertificēšanas institūcijas sniegtajiem pakalpojumiem;
 • mēneša laikā no faktisko izmaiņu brīža rakstveidā nav informējusi SB par to, ka ir mainījusies personas informācija (vārds un uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, personas kods, publiskojamā kontaktinformācija, profesionālās darbības reģions, nodarbinātības statuss);
 • nav veikusi profesionālās civiltiesiskās atbildības par tās iespējamiem nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām, kuri var rasties sertificētās personas kļūdainas profesionālās darbības rezultātā meža inventarizācijas darbu izpildes laikā vai pēc to izpildes, apdrošināšanu, kuras minimālais atbildības limits ir EUR 14230.00 gadā, un SB nav iesniegusi tās polises kopiju.


Sertifikāta darbība tiek apturēta no lēmuma par tā darbības apturēšanu pieņemšanas un parakstīšanas dienas.

Sertifikāta darbības apturēšanas periodā, sertificētā persona nav tiesīga pieņemt jaunus darbu pasūtījumus un veikt darbus, izņemot darbus, kuru veikšanai pasūtījumi ir pieņemti līdz dienai, kad stājas spēkā lēmums par sertifikāta darbības apturēšanu.

 

Sertifikāta darbības atjaunošana

        
Ja sertificētā persona lēmumā par sertifikāta darbības apturēšanu noteiktajā laika periodā ir novērsusi radušās neatbilstības, tad tā SB var iesniegt iesniegumu par sertifikāta darbības atjaunošanu. SB 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atjauno sertifikāta darbību, ja sertificētā persona ir novērsusi neatbilstības, kas bijušas par cēloni sertifikāta darbības apturēšanai.


A, M, S un Z jomas sertifikāta darbību anulē, ja:

 • sertificētā persona noteiktajā laika periodā nav novērsusi nepilnības, kuras ir bijušas par cēloni sertifikāta darbības apturēšanai;
 • beidzas tā derīguma laiks un sertificētā persona līdz derīguma laika beigām nav iesniegusi iesniegumu par atkārtotu sertifikāta derīguma laika piešķiršanu;
 • sertificētā persona ir iesniegusi iesniegumu par sertifikāta uzturēšanas pārtraukšanu;
 • SB ir saņēmis dokumentu, kas apstiprina sertificētās personas nāvi.

B jomas sertifikāta darbību anulē, ja:
 • ir beidzies termiņš, uz kuru tika apturēta sertifikāta darbība, un sertificētā persona nav izpildījusi sertificēšanas institūcijas lēmumā par sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku noteiktās prasības;
 • sertificētā persona noteiktajā termiņā nav nokārtojusi teorētisko un praktisko sertificēšanas pārbaudījumu, ja no Valsts meža dienesta saņemtajos lēmumos par atteikumu reģistrēt sertificētās personas meža inventarizācijas datus Meža valsts reģistrā kalendāra gada laikā atbilstoši 2016. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 392 kļūdas konstatētas vairāk kā 10 un / vai 20 procentos inventarizēto nogabalu;
 • sertificētā persona, lai saņemtu sertifikātu, ir apzināti sniegusi nepatiesas ziņas vai citādi maldinājusi SB;
 • sertificētā persona laikā, kad tai izsniegtā sertifikāta darbība bijusi apturēta, ir pieņēmusi jaunus pasūtījumus meža inventarizācijas darbu veikšanai un inventarizējusi tos;
 • sertificētā persona ir parakstījusi citas personas sagatavotus meža inventarizācijas dokumentus kā šo dokumentu sagatavotāja;
 • sertificētā persona apzināti nesniedz sertificēšanas institūcijai atbilstoši normatīvajiem aktiem pieprasīto informāciju par savu profesionālo darbību;
 • ir saņemts sertificētās personas iesniegums par meža inventarizācijas darbības pārtraukšanu;
 • sertificēšanas institūcija ir saņēmusi dokumentus, kas apstiprina sertificētās personas nāvi;
 • sertificētā persona sertifikāta darbības periodā nav noklausījusies SB organizētus kvalifikācijas paaugstināšanas kursus vismaz 16 stundu apjomā;
 • persona ir saukta pie kriminālatbildības par pārkāpumiem, kas saistīti ar tās profesionālo darbību meža inventarizācijas darbu veikšanā, un par to ir stājies spēkā notiesājošs spriedums;
 • ir sniegti vismaz trīs sertificētās personas darbības uzraudzības pārbaudes atzinumi par konstatētajām meža inventarizācijas datu neatbilstībām meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasībām vai situācijai dabā.

Informācija par anulētiem A, M, S un Z jomas sertifikātiem tiek dzēsta no sertificēto personu reģistra 10 darba dienu laikā pēc lēmuma par to anulēšanu pieņemšanas.

Informācija par anulētiem B jomas sertifikātiem tiek publicēta sertificēto personu reģistrā 10 darba dienu laikā pēc lēmuma par to anulēšanu pieņemšanas.

 

Rīcība pēc sertifikāta darbības anulēšanas

         Sertificētā persona pēc lēmuma par sertifikāta anulēšanu spēkā stāšanās nekavējoties nodod SB izsniegto sertifikātu, tā pielikumu un zīmogu (izņemot, ja sertifikāta darbība ir anulēta, pamatojoties uz dokumentiem, kas apstiprina sertificētās personas nāvi). Sertifikācijas jomā B sertificētās personas papildus iesniedz arī izrakstu no individuālā sertificētās personas meža inventarizācijas darbu pasūtījumu reģistra par pēdējos sešos mēnešos sagatavotajām inventarizācijas lietām.
        Anulētos sertifikātus nevar atjaunot vai tiem piešķirt atkārtotu derīguma laiku, kā arī netiek atjaunots to identifikācijas numurs. Ja persona vēlas, viņa var pretendēt uz atkārtotu sertifikāciju ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc lēmuma par iepriekšējā sertifikāta darbības anulēšanu pieņemšanas, kārtojot sertifikācijas eksāmenu.


10. Sertifikācijas atteikums

Pretendentiem, kuriem Sertifikācija komisija devusi sertifikācijas atteikumu, pamatojoties uz to, ka pretendents nav izpildījis visas noteiktās sertifikācijas prasības, SB lietvedis 10 darba dienu laikā nosūta rakstisku atteikumu, kurā norādīti atteikuma cēloņi.