Sūdzību un apelāciju izskatīšanas kārtība


 1. Sūdzību un apelāciju iesniegšanas termiņi un adresāti:

1.1.   Pretenziju iesniegšana par sertifikācijas komisijas darbību

     Ja persona, kas pretendē uz sertifikātu, nav apmierināta ar sertifikācijas komisijas lēmumu, viņa 10 darba dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas var iesniegt pretenzijas prasību Sertifikācijas biroja (SB) Personu sertifikācijas padomei (PSP). PSP, ievērojot taisnīguma un godīguma principu neatkarīgi no iesaistītajām pusēm, pretenzijas prasība ir jāizskata 25 darba dienu laikā un jādod rakstiska atbilde.
     Ja persona neatzīst PSP lēmumu par pareizu, viņa var iesniegt prasību tiesā.

 

1.2.   Pretenziju iesniegšana par eksaminācijas komisijas darbību

     Ja sertifikāta pretendents neatzīst eksaminācijas komisijas ekspertu lēmumu vai ir pretenzijas par eksāmena norisi, 10 darba dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas var iesniegt rakstisku pretenzijas prasību SB direktoram. SB direktoram ir jāsniedz rakstiska atbilde 25 darba dienu laikā pēc pretenzijas prasības saņemšanas.
     Ja pretendents nav apmierināts ar SB direktora atbildi, viņš 10 darba dienu laikā var iesniegt pretenzijas prasību PSP. PSP, ievērojot taisnīguma un godīguma principu neatkarīgi no iesaistītajām pusēm, pretenzijas prasība ir jāizskata 25 darba dienu laikā un jādod rakstiska atbilde.

 

1.3.   Pretenziju iesniegšana par sertificētās personas darbu

     Ja darba devējs vai kāda cita iesaistītā persona nav apmierināta ar sertificētās personas darbu, viņa var iesniegt pretenzijas prasību SB direktoram.
     SB direktoram ir jāsniedz rakstiska atbilde
25 darba dienu laikā pēc pretenzijas prasības saņemšanas, informējot sertificēto personu par pretenziju pret viņu. Ja pretenzijas iesniedzējs vai sertificētā persona nav apmierināta ar SB direktora atbildi, viņa 10 darba dienu laikā var iesniegt pretenziju PSP. PSP, ievērojot taisnīguma un godīguma principu neatkarīgi no iesaistītajām pusēm, pretenzijas prasība ir jāizskata 25 darba dienu laikā un jādod rakstiska atbilde.
     Ja pretenzijas iesniedzējs vai sertificētā persona neatzīst PSP lēmuma pareizību, viņa var
iesniegt prasību tiesā. 2. Sūdzību un apelāciju iesniegšanas kārtība

     Visas pretenzijas ir jāiesniedz rakstiskā veidā. Mutiski paziņojumi netiks ievēroti. Pretenzijas jāiesniedz SB direktoram, kurš novērtē, vai tās attiecas uz sertifikācijas darbībām. SB lietvedis tās reģistrē (saņemšanas datums, nodots...., atbilde....) un klasificē. SB uzņemas atbildību par visas nepieciešamās informācijas iegūšanu pretenziju izskatīšanai, ievērojot konfidencialitātes prasības tā, ka pretenzijas izskatīšana attiecas uz pretenzijas iesniedzēju un pretenzijas priekšmetu.
     Pretenzijas, kas saistītas ar SB direktora darbību, nodod SB direktoram, kurš sasauc PSP, bet pārējās sākotnēji izskata SB direktors.

     Pretenziju iesniedzējs tiek informēts par to izskatīšanas gaitu un galīgo lēmumu pēc tās izskatīšanas. Pret pretenzijas iesniedzēju nedrīkst tikt vērstas nekādas diskriminējošas darbības.