Testēšanas laboratorija

Kokmateriālu testēšanas laboratorija ir neatkarīga LKKES institūcija.

Kokmateriālu testēšanas laboratorija ir saņēmusi Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūras Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja Akreditācijas apliecību Nr.
LATAK-T-391-03-2009, kas apliecina, ka tā ir kompetenta veikt cietās biodegvielas fizikālo testēšanu un apaļo kokmateriālu uzmērīšanu LR MK  06.11.2006 noteikumu Nr. 744 "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti"  reglamentētā sfērā
atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām.

Piedāvātie pakalpojumi

 • apaļkoksnes individuāla uzmērīšana 
  LR MK noteikumi Nr.744: "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti"
  LVS 82:2003: Apaļo kokmateriālu uzmērīšana
 • papīrmalkas, malkas grupveida uzmērīšana ostu termināļos un kuģu kraušanas procesā
  LR MK noteikumi Nr.744: "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti"
  LVS 82:2003: Apaļo kokmateriālu uzmērīšana
 • zāģbaļķu, papīrmalkas, smalcinātas koksnes inventarizācija
  LR MK noteikumi Nr.744: "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti"
  LVS EN 1310: Apaļie un zāģētie kokmateriāli. Koksnes vainu uzmērīšana

  LVS EN 1311: Apaļie un zāģētie kokmateriāli. Bioloģisko bojājumu uzmērīšana
 • kontrolmērījumi pēc klienta pasūtījuma
  LR MK noteikumi Nr.744: "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti
  "
  LVS 82:2003: Apaļo kokmateriālu uzmērīšana
  LVS EN 1310: Apaļie un zāģētie kokmateriāli. Koksnes vainu uzmērīšana
  LVS EN 1311: Apaļie un zāģētie kokmateriāli. Bioloģisko bojājumu uzmērīšana
  LVS 80:1997: Kokmateriālu sortimenti mežizstrādē
 • šķeldu uzmērīšana, cietās biodegvielas fizikālā testēšana
  Paraugu ņemšana pēc LVS EN 14778:2011 "Cietās biodegvielas. Paraugu ņemšana"
  Paraugu sagatavošana pēc LVS EN 14780:2011 "Cietās biodegvielas. Paraugu sagatavošana"
  Kopējais mitrums pēc LVS EN 18122:2016 "Cietās biodegvielas. Pelnu satura noteikšana"
  Kopējais mitrums pēc LVS EN 18134-6:2016 "Cietās biodegvielas. Mitruma satura noteikšana. Žāvēšanas krāsns metode. 2.daļa: Kopējais mitrums. Vienkāršota metode"
 • augošu koku uzmērīšana, krājas un tirgus vērtības noteikšana
  LR MK noteikumi Nr.744: "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti"
  LVS 80:1997: Kokmateriālu sortimenti mežizstrādē
 • cirsmu auditu veikšana
  LR MK noteikumi Nr.744: "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti"
  LVS 80:1997: Kokmateriālu sortimenti mežizstrādē
 • kokmateriālu ražotņu tehnoloģiskā procesa atbilstības novērtēšana
  Eiropas Būviszstrādājumu direktīvas 89/106 EEK pamatnostādnes
Kontakti
Testēšanas laboratorijas vadītājs Uldis Grīnfelds
M: 26134140
E: laboratorija@lkkes.lv