Akreditācijas

Biedrības "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" (LKKES) Sertifikācijas biroju un Kokmateriālu testēšanas laboratoriju ir akreditējiusi Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (LATAK).

LKKES Sertifikācijas birojs ir kompetents veikt sertificēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024 noteikumiem šādās sfērās: apaļkoksnes, smalcinātas koksnes, zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicēju un kvantitātes uzmērītāju; augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāju; meža inventarizācijas veicēju sertificēšana. Akreditācijas apliecība Nr. LATAK-S3-224-12-2001.

LKKES Kokmateriālu testēšanas laboratorija ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta prasībām cietās biodegvielas paraugu ņemšanai un sagatavošanai fizikālo testuveikšani un apaļo kokmateriālu uzmērīšanā, saskaņā ar LVS 82:2020. LKKES Kokmateriālu testēšanas laboratorija ir reģistrēta LATAK ar Nr. LATAK-T-391.

2002. gada 27. novembrī LATAK ir parakstījis Eiropas Akreditācijas kooperācijas (European co-operation for Accreditation) Daudzpusējo līgumu (EA MLA) šādās jomās: 

LATAK akreditētās LKKES Kokmateriālu testēšanas laboratorijas un Sertifikācijas biroja izdotie sertifikāti un pārskati tiek atzīti Eiropas Akreditācijas kooperācijas Daudzpusējā līguma parakstītājvalstīs. Ar dalībvalstu sarakstu var iepazīties Eiropas Akreditācijas kooperācijas vietnē.