Institūcijas

"Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" (LKKES) institūcijas

Biedru konference ir LKKES augstākā lēmējinstitūcija, kas tiek sasaukta regulāri reizi gadā un ārkārtas gadījumos.

Biedru konferences funkcijas:

  • pieņemt Savienības statūtus un grozījumus tajos;

  • ievēlēt Savienības valdi;

  • ievēlēt Savienības revīzijas komisiju;

  • ievēlēt citas Savienības institūcijas;

  • izlemt citus svarīgus jautājumus.

Valde ir pastāvīgi funkcionējoša LKKES vadības organizācija, kuru uz četriem gadiem ievēl biedru konference. Valdes pienākumos ietilpst:

  • nodrošināt statūtu un biedru konferenču lēmumu izpildi;

  • vadīt un pārzināt Savienības lietas;

  • uzņemt un izslēgt Savienības biedrus;

  • dibināt uzņēmējsabiedrības un organizācijas, ka arī lemt par dalību tajās;

  • veikt citus Savienības darbībai nepieciešamos pasākumus savas kompetences ietvaros;

  • pārvaldīt Savienības mantu un un rīkoties ar tās līdzekļiem atbilstoši statūtiem un konferences lēmumiem.


Valdes sastāvs:
Uldis Grīnfelds, LKKES prezidents, M: 26134140
Antons Orinskis, LKKES valdes priekšsēdētājs, M: 29422052
Kārlis Birums, M: 29266061
Jānis Lūsis, M: 29121530
Andis Ābele, M: 26266825
Normunds Dzirnieks, M: 29213903
Jānis Elksnis, M: 26300929

Finansiālās darbības revīzijas komisiju uz četriem gadiem ievēl biedru konference. Šobrīd tās priekšsēdētājs ir Staņislavs Zīlis (M: 29448944), revidente Vija Alksne (M: 29423872).

Sertifikācijas birojs ir neatkarīga LKKES institūcija un veic personu sertificēšanu atbilstoši likuma “Par atbilstības novērtēšanu” noteikumiem. Sertifikācijas birojs ir kompetents veikt personu sertificēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2013 noteikumiem šādās sfērās: apaļkoksnes, smalcinātas koksnes, zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicēju un kvantitātes uzmērītāju; augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāju; meža inventarizācijas veicēju sertificēšana.

Kokmateriālu testēšanas laboratorija ir neatkarīga LKKES institūcija. Laboratorija ir akreditēta veikt cietās biodegvielas fizikālo testēšanu un apaļo kokmateriālu uzmērīšanu LR MK 06.11.2006 noteikumu Nr. 744 "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti" reglamentētā sfērā atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta prasībām.