Iesniegums sertifikācijai

Sertifikācijas jomas un noteikumi izglītībai

 1. Iesniegumu sertifikācijai pretendents var iesniegt šādās sertifikācijas jomās:

1.1. A – apaļkoksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;

1.2. B – meža inventarizācijas veicējs;

1.3. M – augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs;

1.4. S – smalcinātas koksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;

1.5. Z – zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs.

 1. Uz A, M, S un Z jomas sertifikātu var pretendēt personas, kuras ir ieguvušas vai pašreiz iegūst vismaz vidējo profesionālo vai vidējo izglītību.

 2. Uz B jomas sertifikātu var pretendēt personas, kuras atbilst kādiem no šādiem noteikumiem:

3.1. ir iegūta vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija mežsaimniecībā (izņemot šīs lapas 3.3. punktā norādīto);

3.2. ir iegūts vismaz akadēmiskais bakalaura grāds mežsaimniecībā (izņemot šīs lapas 3.3. punktā norādīto);

3.3. ja personas laikposmā no 1996. gada līdz 1999. gadam ir pabeigušas Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāti, apgūstot mežizstrādes specialitāti, tad papildus jāapgūst licencēta profesionālās pilnveides izglītības programma (vismaz 240 stundu apjomā) vai akreditētas augstākās izglītības studiju programmas daļa, kas ietver zināšanas mērniecībā, dendroloģijā, meža botānikā, meža taksācijā, mežierīcībā, mežkopībā, meža atjaunošanā, meža augsnes zinātnē, meža ekoloģijā un dabas aizsardzībā.

Iesniegums

Personām, kas pretendē uz sertifikātu, ir jāaizpilda un jāiesniedz (nosūtot uz sertifikacija@lkkes.lv vai Dzērbenes iela 27 - 117, Rīga, LV-1006) parakstīts iesniegums un parakstīta vienošanās par sertifikācijas prasību un sertifikāta izmantošanas noteikumu izpildīšanu (izmantojot zemāk esošo attiecīgo veidlapas datni).


Iesniegumampievieno (uzrādot to oriģinālus, bet iesniedzot to kopijas):

   • izglītību apliecinošus dokumentus, kas apliecina šīs lapas 2. un (vai) 3. punktā norādīto izglītību;

un (vai) īpašos gadījumos:

   • personas datu maiņu apliecinošus dokumentus (ja piemērojams);

   • dokumentus, kas apliecina šīs lapas 2. punktā norādītās vidējās profesionālās vai vidējās izglītības programmas apguvi audzēkņa statusā (ja piemērojams);

   • dokumentus (apliecību vai akadēmisko izziņu), kas apliecina šīs lapas 3.3. punktā norādītās licencētās profesionālās pilnveides izglītības programmas vai akreditētas augstākās izglītības studiju programmas daļas apguvi (ja piemērojams).


Pretendents apliecina savu identitāti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (personas apliecību vai pasi).

Sertifikācijas noteikumi ir raksturoti sertifikācijas shēmā.

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar Sertifikācijas biroju:

   • Sertifikācijas biroja direktors: sertifikacija@lkkes.lv, 26266825;

   • Sertifikācijas biroja lietvede: sertifikacija@lkkes.lv, 29358901.