Vadības principi

Kvalitātes nodrošināšanas politika

Biedrības "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" Sertifikācijas birojs sertifikācijas darbu izpildē izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina sertifikācijas darbību objektivitāti.


Sertifikācijas biroja darbība ir vērsta uz personu sertifikāciju koksnes (koku) kvalitātes un daudzuma novērtēšanas jomās.

Personu sertifikācija tiek veikta atbilstoši apstiprinātiem noteikumiem, kas raksturoti sertifikācijas shēmā, kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijā un citos piemērojamajos dokumentos (piemēram, standartos, likumos, Ministru kabineta noteikumos).

Sertifikācijas birojā ir izveidota kvalitātes nodrošināšanas sistēma atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2013 prasībām.


Sertifikācijas birojs sertifikācijas procesā iesaistītajām personām un organizācijām nodrošina šādus procesus:

  • personu eksaminācijas procesu organizēšanu kompetences apliecināšanai;

  • sertificēto personu profesionālās darbības sertifikācijas jomā uzraudzību, ietverot:

    • sertifikātu izsniegšanu un uzturēšanu;

    • sertifikātu darbības apturēšanu;

    • sertifikātu darbības atjaunošanu;

    • atkārtotu sertifikāciju, ja beidzas sertifikātu derīguma laiks;

    • sertifikātu darbības atcelšanu;

  • mācību iestādes mācību programmu atbilstības novērtēšanu atbilstoši sertifikācijas jomu kritērijiem;

  • saņemto sūdzību un apelāciju izskatīšanu.


Sertifikācijas biroja darbības principi:

 • neatkarība;

 • darbinieku neatkarība un kompetence viņu darbības jomā;

 • vadītāja atbildība par kvalitātes nodrošināšanas sistēmas funkcionēšanu un sertifikācijas darbību neietekmējamības nodrošināšanu;

 • neietekmējamības nodrošināšana;

 • atbildība par pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz sertifikāciju.