Kvalitātes nodrošināšanas politika

Biedrības "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" Sertifikācijas birojs sertifikācijas darbu izpildē izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina sertifikācijas darbību objektivitāti.

Galvenais Sertifikācijas biroja (SB) mērķis ir veikt personu sertifikāciju koksnes (koku) kvalitātes un daudzuma novērtēšanas jomās. Personu sertifikācija tiek veikta atbilstoši apstiprinātiem noteikumiem un personu kvalifikācijas prasībām, kas raksturotas sertifikācijas shēmā.

Lai SB varētu sniegt savus pakalpojumus atbilstošā kvalitātē, SB ir izveidota kvalitātes sistēma atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2013 prasībām.

SB sertifikācijas procesā iesaistītajām personām sniedz šādus pakalpojumus:

  • mācību iestādes mācību programmas atbilstības novērtēšana sertifikācijas jomu kritērijiem;

  • personu eksaminācijas procesa organizēšana kompetences apliecināšanai;

  • sertificēto personu profesionālās darbības uzraudzība sertifikācijas jomā:

a) sertifikātu izsniegšana un uzturēšana;

b) sertifikātu darbības apturēšana;

c) sertifikātu darbības atjaunošana;

d) atkārtota sertifikācija, sertifikātiem piešķirot atkārtotu derīguma laiku;

e) sertifikātu darbības atcelšana;

  • saņemto sūdzību un apelāciju izskatīšana.

SB funkcionēšanas galvenie principi

  • SB neatkarība;

  • SB darbinieku neatkarība un kompetence viņu darbības jomā;

  • SB vadītāja atbildība par kvalitātes sistēmas funkcionēšanu un sertifikācijas darbību neietekmējamības nodrošināšana;

  • SB neietekmējamības nodrošināšana;

  • racionāla darbu un pienākumu sadale;

  • atbildība par pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz sertifikāciju.