Sūdzību un apelāciju izskatīšanas noteikumi

I. Pretenziju iesniegšanas termiņi un adresāti

Pretenziju iesniegšana par sertifikācijas komisijas darbību

 1. Ja persona, kas pretendē uz sertifikātu, nav apmierināta ar Sertifikācijas komisijas lēmumu, viņa desmit darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas var iesniegt pretenzijas prasību Sertifikācijas biroja Personu sertifikācijas padomei (turpmāk – PSP), pretenziju adresējot Sertifikācijas biroja direktoram.

 2. PSP, ievērojot taisnīguma un godīguma principu neatkarīgi no iesaistītajām pusēm, pretenzijas prasība ir jāizskata 25 darbdienu laikā un jādod rakstiska atbilde.

 3. Ja persona neatzīst PSP lēmumu par pareizu, viņa var iesniegt prasību tiesā.

Pretenziju iesniegšana par eksaminācijas komisijas darbību

 1. Ja pretendents neatzīst eksaminācijas komisijas ekspertu lēmumu vai ir pretenzijas par eksāmena norisi, viņš desmit darbdienu laikā pēc lēmuma paziņošanas var iesniegt rakstisku pretenzijas prasību Sertifikācijas biroja direktoram. Sertifikācijas biroja direktoram ir jāsniedz rakstiska atbilde 25 darbdienu laikā pēc pretenzijas prasības saņemšanas.

 2. Ja pretendents nav apmierināts ar Sertifikācijas biroja direktora atbildi, viņš desmit darbdienu laikā var iesniegt pretenzijas prasību PSP. PSP, ievērojot taisnīguma un godīguma principu neatkarīgi no iesaistītajām pusēm, pretenzijas prasība ir jāizskata 25 darbdienu laikā un jādod rakstiska atbilde.

Pretenziju iesniegšana par sertificētās personas darbību

 1. Ja darba devējs vai kāda cita iesaistītā persona nav apmierināta ar sertificētās personas darbību, viņa var iesniegt pretenzijas prasību Sertifikācijas biroja direktoram.

 2. Sertifikācijas biroja direktoram ir jāsniedz rakstiska atbilde 25 darbdienu laikā pēc pretenzijas prasības saņemšanas, informējot sertificēto personu par pretenziju pret viņu.

 3. Ja pretenzijas iesniedzējs vai sertificētā persona nav apmierināta ar Sertifikācijas biroja direktora atbildi, viņa desmit darbdienu laikā var iesniegt pretenzijas prasību PSP. PSP, ievērojot taisnīguma un godīguma principu neatkarīgi no iesaistītajām pusēm, pretenzijas prasība ir jāizskata 25 darbdienu laikā un jādod rakstiska atbilde.

 4. Ja pretenzijas iesniedzējs vai sertificētā persona neatzīst PSP lēmumu par pareizu, viņa var iesniegt prasību tiesā.

II. Pretenziju iesniegšanas kārtība

 1. Visas pretenzijas ir jāiesniedz rakstiskā veidā. Mutiski paziņojumi netiks ievēroti.

 2. Visas pretenzijas jāadresē Sertifikācijas biroja direktoram, kurš novērtē, vai tās attiecas uz sertifikācijas darbībām. Sertifikācijas biroja lietvedis pretenzijas reģistrē.

 3. Sertifikācijas birojs uzņemas atbildību par visas nepieciešamās informācijas iegūšanu pretenziju izskatīšanai, ievērojot konfidencialitātes prasības tā, ka pretenzijas izskatīšana attiecas uz pretenzijas iesniedzēju un pretenzijas priekšmetu.

 4. Pretenzijas, kas saistītas ar Sertifikācijas biroja direktora darbību, nodod Sertifikācijas biroja direktoram, kurš sasauc PSP šīs pretenzijas izskatīšanai, bet pārējās pretenzijas sākotnēji izskata Sertifikācijas biroja direktors, piesaistot PSP tikai nepieciešamības gadījumā.

 5. Pretenziju iesniedzējs tiek informēts par to izskatīšanas gaitu un galīgo lēmumu pēc tās izskatīšanas.

 6. Pret pretenzijas iesniedzēju vai jebkuru citu iesaistīto personu nedrīkst tikt vērstas nekādas diskriminējošas darbības.