Sertifikācijas shēma

Biedrības „Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība”

Sertifikācijas biroja sertifikācijas shēma

Rīga, 2023. gada 22. maijs

SERTIFIKĀCIJAS PROCESA NORISES


I. Iesniegums sertifikācijai

1.1. A – apaļkoksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;

1.2. B – meža inventarizācijas veicējs;

1.3. M – augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs;

1.4. S – smalcinātas koksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;

1.5. Z – zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs.

2. Uz A, M, S un Z jomas sertifikātu var pretendēt personas, kuras ir ieguvušas vai pašreiz iegūst vismaz vidējo profesionālo vai vidējo izglītību.

3. Uz B jomas sertifikātu var pretendēt personas, kuras atbilst kādiem no šādiem noteikumiem:

3.1. ir iegūta vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija mežsaimniecībā (izņemot šīs shēmas 3.3. punktā norādīto);

3.2. ir iegūts vismaz akadēmiskais bakalaura grāds mežsaimniecībā (izņemot šīs shēmas 3.3. punktā norādīto);

3.3. ja personas laikposmā no 1996. gada līdz 1999. gadam ir pabeigušas Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāti, apgūstot mežizstrādes specialitāti, tad papildus jāapgūst licencēta profesionālās pilnveides izglītības programma (vismaz 240 stundu apjomā) vai akreditētas augstākās izglītības studiju programmas daļa, kas ietver zināšanas mērniecībā, dendroloģijā, meža botānikā, meža taksācijā, mežierīcībā, mežkopībā, meža atjaunošanā, meža augsnes zinātnē, meža ekoloģijā un dabas aizsardzībā.

4. Pirms eksāmena pretendentiem ir iespēja apgūt neklātienes vai klātienes (ja ir nokomplektēta grupa vismaz 15 (vai citā apjomā atbilstoši situācijai) personu sastāvā) mācību kursus Sertifikācijas biroja atzītā mācību institūcijā vai citur, ja tās atbilst piemērojamo normatīvo dokumentu prasībām.

5. Personām, kas pretendē uz sertifikātu, ir jāaizpilda un jāiesniedz parakstīts iesniegums, kuram pievienota parakstīta vienošanās par sertifikācijas prasību un sertifikāta izmantošanas noteikumu izpildīšanu, (izmantojot speciālu veidlapu), papildus iesniedzot (uzrādot to oriģinālus, bet iesniedzot to kopijas):

5.1. izglītību apliecinošus dokumentus, kas apliecina šīs shēmas 2. un (vai) 3. punktā norādīto izglītību;

5.2. personas datu maiņu apliecinošus dokumentus (ja piemērojams);

5.3. dokumentus, kas apliecina šīs shēmas 2. punktā norādītās vidējās profesionālās vai vidējās izglītības programmas apguvi audzēkņa statusā (ja piemērojams);

5.4. dokumentus (apliecību vai akadēmisko izziņu), kas apliecina šīs shēmas 3.3. punktā norādītās licencētās profesionālās pilnveides izglītības programmas vai akreditētas augstākās izglītības studiju programmas daļas apguvi (ja piemērojams).

6. Pretendents apliecina savu identitāti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (personas apliecību vai pasi).

7. Sertifikācijas biroja lietvedis pieņem no pretendenta iesniegumu sertifikācijai, reģistrējot to un piešķirot tam identifikācijas numuru:

7.1. pretendentiem, kuri pretendē uz A, M, S un (vai) Z jomas sertifikātu, tiek piešķirts identifikācijas numurs, ko veido attiecīgās sertifikācijas jomas simbols („A”, „M”, „S” vai „Z”) un skaitlis pieaugošā secībā, sākot ar 1, bet pretendentiem, kuriem jau ir kāds no Sertifikācijas biroja izsniegtajiem A, M, S un (vai) Z jomas sertifikātiem – identifikācijas numurs, ko veido attiecīgās sertifikācijas jomas simbols („A”, „M”, „S” vai „Z”) un esošā sertifikāta identifikācijas numura skaitlis;

7.2. pretendentiem, kuri pretendē uz B jomas sertifikātu, tiek piešķirts identifikācijas numurs, ko veido burts „B” un skaitlis pieaugošā secībā, sākot ar 1.

  II. Dokumentācijas pārbaude

8. Sertifikācijas komisija vismaz divu personu sastāvā, no kuriem viens ir eksperts (persona, kura ir zinoša par sertifikācijas procesiem) (komisijas pastāvīgais pārstāvis ir Sertifikācijas biroja lietvedis), izskata sertifikācijas pretendenta iesniegumu un atbilstoši šīs shēmas 2. un 3. punktam izvērtē vai pretendents ir tiesīgs kandidēt uz sertifikāciju.

9. Viena mēneša laikā pēc šīs shēmas 5. punktā norādītā iesnieguma saņemšanas Sertifikācijas komisija ierosina vienu no šādiem lēmumiem:

9.1. lēmumu par atļaušanu pretendentam piedalīties sertificēšanas pārbaudē (eksāmenā);

9.2. lēmumu un tā pamatojumu par atteikumu pretendentam piedalīties sertificēšanas pārbaudē (eksāmenā).

10. Sertifikācijas birojs paziņo pretendentam šīs shēmas 9. punkta ietvaros pieņemto lēmumu (atbilstības gadījumā arī eksāmena norises vietu un laiku) viena mēneša laikā pēc šīs shēmas 5. punktā norādītā iesnieguma saņemšanas.

11. Ja persona, kas pretendē uz sertifikātu, nav apmierināta ar Sertifikācijas komisijas lēmumu, viņa desmit darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas var iesniegt pretenzijas prasību Sertifikācijas biroja Personu sertifikācijas padomei (turpmāk – PSP), pretenziju adresējot Sertifikācijas biroja direktoram.

12. PSP, ievērojot taisnīguma un godīguma principu neatkarīgi no iesaistītajām pusēm, pretenzijas prasība ir jāizskata 25 darbdienu laikā un jādod rakstiska atbilde.

13. Ja persona neatzīst PSP lēmumu par pareizu, viņa var iesniegt prasību tiesā.

III. Sertificēšanas pārbaude (eksāmens)

14. Sertifikācijas biroja direktors izveido eksaminācijas komisiju:

14.1. vismaz vienas personas sastāvā, no kurām viens ir eksperts (persona, kura ir zinoša par sertifikācijas procesiem un kurai ir sertifikāts, kas apliecina kompetenci attiecīgajā sertifikācijas jomā), ja eksaminējamo skaits nepārsniedz 10 personas;

14.2. vismaz divu personu sastāvā, no kurām divi ir eksperti, ja eksaminējamo skaits pārsniedz 10 personas;

14.3. komisijas darbību novēro Sertifikācijas biroja lietvedis vai direktors, kuriem nav pretendentu zināšanu un prasmju vērtēšanas tiesības.

15. Sertifikācijas biroja direktors nosaka eksāmenā iekļaujamos teorijas jautājumus un praktiskos uzdevumus, bet Sertifikācijas biroja lietvedis sagatavo eksaminācijas protokolus un eksāmena uzdevumu veidlapas.

16. Eksaminācijas komisija, sākoties eksāmenam, izskaidro eksāmena norisi.

17. Eksāmens sastāv no divām daļām – teorijas un praktiskā uzdevuma.

18. Eksāmenu jautājumi sertifikācijas jomai tiek sastādīti, izmantojot kritērijus (normatīvo dokumentu un mācību tēmu sarakstu).

19. Sertifikācijas jomu kritēriji ir bāze, kura tiek lietota eksāmena uzdevumu sastādīšanai un kuru, gatavojoties pārbaudei, var izmantot pretendenti.

20. Teorijas uzdevuma veikšanas laiks ir viena stunda, bet praktiskā uzdevuma veikšanas laiks ir divas stundas.

21. Starp teorijas un praktiskā uzdevuma veikšanas periodiem tiek organizēts  pārtraukums.

22. Pirms eksāmena sākuma (veidlapu saņemšanas) pretendentam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, lai apliecinātu savu identitāti.

23. Pretendentam ir jāaizpilda teorijas un praktiskā uzdevuma veidlapu personas identifikācijas sadaļa (vārds, uzvārds) un jāparaksta katra uzdevuma lapa, ar parakstu apliecinot savu identitāti un konfidencialitātes ievērošanu, neizpaužot eksāmena veidlapās sniegto informāciju, un nepiedalīšanos krāpnieciskās pārbaudēs.

24. Teorijas un praktiskā uzdevuma veidlapu aizpildīšana jāveic ar pildspalvu.

25. Ja pretendents ir kļūdījies, norādot pareizo atbildi, jaunas eksāmena veidlapas netiek izsniegtas (kļūdas gadījumā pretendentam ar vienu horizontālu līniju jānosvītro nepareizi norādītā atbilde un labojums jāapstiprina ar savu parakstu).

26. Teorijas un praktiskā uzdevuma izpildes laikā pretendentam ir tiesības izmantot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos dokumentus (piemēram, likumus, Ministru kabineta noteikumus) un standartus (praktiskā uzdevuma izpildes laikā papildus atļauts izmantot arī sertifikācijas jomai atbilstošās profesionālās grāmatas).

27. Neskaidrību gadījumā par eksāmena izpildes norisēm ir atļauta konsultēšanās ar eksaminācijas komisiju.

28. Pretendentam ir atļauts atstāt eksāmena norises telpu vai teritoriju tikai tad, ja eksaminācijas komisijai ir nodotas visas izsniegtās eksāmena uzdevumu veidlapas.

29. Pēc eksāmena uzdevumu veidlapu nodošanas eksaminācijas komisijai uzskatāms, ka pretendents eksāmena uzdevumu ir pabeidzis, un veidlapas vairs atkārtoti pretendentam netiek izsniegtas.

30. Teorijas uzdevuma noteikumi:

30.1. teorijas uzdevumā pretendents saņem veidlapas, kurās ir norādīti 10 (A, M, S un Z jomai) vai 30 (B jomai) jautājumi;

30.2. katram jautājumam ir vismaz divas atbildes, bet pareiza ir tikai viena no tām;

30.3. atbilde, kuru pretendents uzskata par pareizu, ir jāatzīmē ar simbolu „×”;

30.4. ja pretendents ir atbildējis uz teorijas uzdevuma jautājumiem, uzdevuma veidlapas jānodod eksaminācijas komisijai un jāatstāj eksāmena norises telpa.

31. Praktiskā uzdevuma noteikumi:

31.1. pretendents kārto eksāmena praktisko daļu tikai tad, ja ir nokārtota teorijas daļa;

31.2. praktiskajā daļā pretendents saņem veidlapas, kurās ir norādīti četri (A, M jomā) vai pieci (B, S, Z jomā) uzdevumi – koksnes paraugu vai augošu koku atbilstības noteikšanā (A, M, S un Z jomai), vai meža nogabalu raksturojošo rādītāju noteikšanā (B jomai);

31.3. praktiskā uzdevuma veikšanai pretendents izmanto savas vai sertificēšanas institūcijas mērierīces, kurām ir jābūt verificētām vai kalibrētām ar standartos noteikto precizitātes klasi (ja piemērojams);

31.4. ja pretendents ir izpildījis praktiskās daļas uzdevumus un rakstiski noformējis prasītās atbildes, uzdevuma veidlapas jānodod eksaminācijas komisijai un viņš var atstāt eksāmena norises teritoriju.

32. Sertifikācijas birojam ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieņemt lēmumu par izsludināto eksāmenu atcelšanu uz nenoteiktu laiku, ja Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs eksāmena norises teritorijā un laikā ir izplatījis oranžās vai sarkanās pakāpes brīdinājumu par laikapstākļu bīstamību vai, ja brīdinājums nav izplatīts, eksāmena norises teritorijā un laikā laikapstākļi atbilst oranžās vai sarkanās pakāpes normām, kas publicētas Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra tīmekļa vietnē.

33. Eksāmens ir uzskatāms par atceltu tikai tad, ja par to ir norāde Sertifikācijas biroja tīmekļa vietnē un par to iespēju robežās ir paziņots pretendentiem un citām iesaistītajām personām.

34. Sertifikācijas institūcija neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies pretendentam, sakarā ar eksāmena atcelšanu bīstamu laikapstākļu rezultātā.

IV. Vērtējums

35. Sertificēšanas pārbaudes (eksāmena)  vērtēšanu veic eksaminācijas komisijas eksperti. Viņu vērtējums ir vienpersonisks un neatkarīgs, nepakļaujoties iespaidošanai no citām personām.

36. Eksaminācijas komisija paziņo eksāmena rezultātus un iesniedz Sertifikācijas biroja direktoram eksaminācijas protokolus ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā pēc eksāmena.

37. Teorijas uzdevuma vērtējums:

37.1. par katru pareizi atbildētu jautājumu pretendents saņem vienu punktu. Maksimālais punktu skaits ir 10 (A, M, S un Z jomai) vai 30 (B jomai);

37.2. teorijas uzdevums ir nokārtots, ja pareizi ir atbildēts uz sešiem vai vairāk jautājumiem (A, M, S un Z jomai) vai 25 vai vairāk jautājumiem (B jomai);

37.3. teorijas uzdevumā sniegto atbilžu vērtēšana tiek veikta uzreiz pēc teorijas uzdevuma beigām vai tā laikā, ja kāds no pretendentiem uzdevumu ir pabeidzis ātrāk;

37.4. teorijas uzdevumā iegūtais vērtējums pretendentiem tiek paziņots uzreiz pēc eksāmena teorijas uzdevuma daļas beigām, kad eksaminācijas komisija ir pabeigusi uzdevumā sniegto atbilžu vērtēšanu.

38. Praktiskā uzdevuma vērtējums:

38.1. praktisko uzdevumu eksaminatori vērtē, pamatojoties uz pareizi atbildēto uzdevumu skaitu. Maksimālais punktu skaits par katru pareizi izpildītu uzdevumu un to daļu ir 2 (A, S, Z jomā) vai 2,5 punkti (M jomā). B jomā tiek novērtēta noteikto meža nogabalu raksturojošo rādītāju atbilstība normatīvajos aktos par meža inventarizāciju noteiktajai pieļaujamajai novirzei – par katru uzdevumu tiek piešķirts viens punkts, ja pieļaujamā novirze nav pārsniegta;

38.2. uzdevumu vērtē 10 punktu sistēmā un minimālais pieļaujamais punktu skaits ir seši (A, M, S un Z jomai). B jomai uzdevumu vērtē piecu punktu sistēmā un minimālais pieļaujamais punktu skaits ir četri (vismaz četros pārbaudes uzdevumos noteiktie meža nogabalu raksturojošie rādītāji nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos par meža inventarizāciju noteikto pieļaujamo novirzi);

38.3. praktiskajā uzdevumā sniegto atbilžu vērtēšana tiek veikta uzreiz pēc praktiskās daļas uzdevuma beigām vai tā laikā, ja kāds no pretendentiem uzdevumu ir pabeidzis ātrāk, vai laika periodā līdz nākamajai darbdienai pēc eksāmena;

38.4. praktiskajā uzdevumā iegūtais vērtējums, pretendentiem tiek paziņots uzreiz pēc eksāmena, kad eksaminācijas komisija ir pabeigusi uzdevumā sniegto atbilžu vērtēšanu, vai desmit darbdienu laikā pēc eksāmena.

39. A, M, S un Z jomā eksāmens ir nokārtots, ja pretendents teorijas vai praktiskajā uzdevumā ir ieguvis atsevišķi vismaz sešus punktus, bet abos kopā – ne mazāk kā 14 punktus kopsummā.

40. B jomā eksāmens ir nokārtots, ja pretendents teorijas uzdevumā ir ieguvis vismaz 25 punktus, praktiskajā uzdevumā – vismaz četrus punktus, bet abos kopā – ne mazāk kā 29 punktus kopsummā.

41. Ja pretendents neatzīst eksaminācijas komisijas ekspertu lēmumu vai ir pretenzijas par eksāmena norisi, viņš desmit darbdienu laikā pēc lēmuma paziņošanas var iesniegt rakstisku pretenzijas prasību Sertifikācijas biroja direktoram. Sertifikācijas biroja direktoram ir jāsniedz rakstiska atbilde 25 darbdienu laikā pēc pretenzijas prasības saņemšanas.

42. Ja pretendents nav apmierināts ar Sertifikācijas biroja direktora atbildi, viņš desmit darbdienu laikā var iesniegt pretenzijas prasību PSP. PSP, ievērojot taisnīguma un godīguma principu neatkarīgi no iesaistītajām pusēm, pretenzijas prasība ir jāizskata 25 darbdienu laikā un jādod rakstiska atbilde.

43. Pretenzijas, kas saistītas ar Sertifikācijas biroja direktora darbību, nodod Sertifikācijas biroja direktoram, kurš sasauc PSP šīs pretenzijas izskatīšanai, bet pārējās pretenzijas sākotnēji izskata Sertifikācijas biroja direktors, piesaistot PSP tikai nepieciešamības gadījumā.

44. Galīgo lēmumu par pretendenta atbilstību sertifikācijai izvirzītajiem noteikumiem Sertifikācijas biroja direktors pieņem pēc iepazīšanās ar sertifikācijas un eksaminācijas komisijas darba rezultātiem.

45. Desmit darbdienu laikā pēc eksāmena pretendentiem tiek paziņots eksāmena galīgais rezultāts un Sertifikācijas biroja direktors pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai pamatotu lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu.

V. Sertifikāts

46. Sertifikāts tiek piešķirts tikai tad, ja pretendents ir izpildījis visus sertifikācijas noteikumus.

47. Lēmuma par sertifikāta izsniegšanu pieņemšanas dienā informācija par sertificēto personu un sertifikātu tiek reģistrēta sertificēto personu reģistrā, kas pieejams institūcijas tīmekļa vietnē https://www.lkkes.lv, atsevišķi sertifikācijas jomām A, M, S, Z un sertifikācijas jomai B.

48. Sertifikātu papīra dokumenta formātā izsniedz tikai pēc sertificētās personas pieprasījuma.

49. Personai, kurai ir piešķirts sertifikāts, desmit darbdienu laikā (nepieciešamības gadījumā laika periods var tikt palielināts) Sertifikācijas birojs sagatavo un elektroniski nosūta lēmumu par sertifikāta izsniegšanu un sertifikāta pielikumu, kurā ir norādīti sertifikāta izmantošanas noteikumi, kā arī normatīvo dokumentu un mācību tēmu sarakstu, kas attiecas uz sertifikācijas jomu.

50. Sertificēto personu saraksts tiek publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 25 darbdienu laikā pēc dienas, kurā stājas spēkā Sertifikācijas biroja direktora lēmums par sertifikāta izsniegšanu.

51. Sertifikāta darbība sākas lēmuma par tā izsniegšanu spēkā stāšanās dienā, un tas ir derīgs piecus gadus. Sertifikāts ir derīgs tikai tad, ja par to ir norāde sertificēto personu reģistrā institūcijas tīmekļa vietnē https://www.lkkes.lv.

52. Sertificētā persona ir tiesīga uzsākt darbību sertifikācijas jomā uzreiz pēc tam, kad sertifikāta darbība ir sākusies.

53. Lēmumu par sertifikāta izsniegšanu un sertifikātu, kas izsniegts papīra dokumenta formātā, paraksta Sertifikācijas biroja direktors.

54. Sertifikāts un tā pielikums (un zīmogs, ja tāds ir ticis izsniegts) ir Sertifikācijas biroja īpašums.

55. Sertifikāta numurs un sertifikācijas jomas simbols (A, B, M, S vai Z) atbilst sertificētās personas identifikācijas numuram.

56. Ja sertificēto personu reģistrā, izsniegtajā sertifikātā un / vai tā pielikumā ir atklātas pamatotas kļūdas, Sertifikācijas biroja lietvedim desmit darbdienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas vai kļūdu konstatēšanas, tās jāizlabo un sertifikāts (ja tas ir pieprasīts) un / vai pielikums jāizsniedz sertificētajai personai atkārtoti.

VI. Sertificētās personas darbības uzraudzība

57. A, M, S un Z jomā sertificētajai personai vismaz vienu reizi gadā ir jāiesniedz atskaite par iepriekšējā kalendārā gadā veikto darbu apjomu (izmantojot speciālu veidlapu, kas ir pieejama Sertifikācijas biroja tīmekļa vietnē: atskaite).

58. Informācija par B jomā sertificēto personu iepriekšējā kalendārā gadā veikto darbu apjomu tiek pieprasīta no Valsts meža dienesta.

 

Atkārtota sertifikācija

59. Atkārtotu sertifikāciju (sertifikāta derīguma laiku) piešķir, ja sertificētā persona:

59.1. ir iesniegusi parakstītu iesniegumu par atkārtotu sertifikāciju, aktualizētu informāciju par sevi un parakstītu vienošanos par sertifikācijas prasību un sertifikāta izmantošanas noteikumu izpildīšanu (izmantojot speciālu veidlapu, kas ir pieejama Sertifikācijas biroja tīmekļa vietnē);

59.2. ir iesniegusi atskaiti par iepriekšējā kalendārā gada laikā veikto darbu apjomu (attiecas uz A, M, S un Z jomu);

59.3. sertifikāta darbības periodā ir noklausījusies kvalifikācijas paaugstināšanas kursus vismaz 16 stundu apjomā, ietverot 8 stundas teorijas un 8 stundas praktisko daļu (attiecas uz B jomu).

60. Sertifikācijas komisija, divu personu sastāvā, no kuriem viens ir eksperts, bet otrs pastāvīgais komisijas pārstāvis ir Sertifikācijas biroja lietvedis, izskata pretendenta iesniegtās dokumentācijas atbilstību sertifikācijas noteikumiem.

61. Ja pretendenta iesniegtā dokumentācija atbilst sertifikācijas noteikumiem, Sertifikācijas komisija ar lēmumu ierosina atļaut sertifikācijas pretendentam piešķirt atkārtotu sertifikāciju, bet neatbilstības gadījumā Sertifikācijas komisija ierosina sertifikācijas atteikumu.

62. Atkārtoti izsniegtā sertifikāta derīguma laiks ir pieci gadi un tas ir derīgs, sākot no nākamās dienas pēc iepriekšējā sertifikāta derīguma laika beigām.

63. Pamatojoties uz Sertifikācijas komisijas lēmumu, atbilstības gadījumā Sertifikācijas biroja direktors izdod lēmumu par atkārtotu sertifikāciju, bet neatbilstības gadījumā – lēmumu par sertifikāta darbības atcelšanu.

64. Desmit darbdienu laikā pēc dienas, kurā stājas spēkā lēmums par atkārtota sertifikāta izsniegšanu, informācija par sertifikātu tiek aktualizēta sertificēto personu reģistrā.

65. Atkārtoti izsniegtā sertifikāta numurs un sertifikācijas jomas simbols netiek mainīts.

 

Sertifikāta darbības apturēšana

66. A, M, S un Z jomas sertifikāta darbību aptur līdz vienam gadam, ja sertificētā persona:

66.1. lieto sertifikātu neatbilstoši piešķirtajai sertifikācijas jomai, maldināšanas nolūkos, nekorektās norādēs par sertificēšanas sistēmu, kā arī neatbilstoši izmanto sertifikātu marķējumus un logo. Neatbilstību gadījumā Sertifikācijas biroja Sertifikācijas komisija vismaz divu personu sastāvā izskata pārkāpuma būtību un ierosina Sertifikācijas biroja direktoram priekšlikumu lēmuma pieņemšanai;

66.2. neiesniedz ikgadējo atskaiti par padarīto darbu;

66.3. neveic samaksu par sertificēšanas institūcijas sniegtajiem pakalpojumiem Sertifikācijas biroja noteiktajā laika periodā;

66.4. ir iesniegusi iesniegumu par sertifikāta darbības apturēšanu, norādot pamatotu apturēšanas cēloni (ja cēlonis nav pamatots vai neatbilst saistošiem normatīviem dokumentiem un sertificēšanas noteikumiem, tad Sertifikācijas birojs var pamatoti atteikt sertifikāta darbības apturēšanu);

66.5. mēneša laikā no faktisko izmaiņu brīža rakstveidā nav informējusi Sertifikācijas biroju par to, ka ir mainījusies personas informācija (vārds un uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, personas kods).  

67. B jomas sertifikāta darbību aptur uz vienu mēnesi, ja sertificētā persona:

67.1. Sertifikācijas biroja noteiktajā laika periodā nav samaksājusi par sertificēšanas institūcijas sniegtajiem pakalpojumiem;

67.2. mēneša laikā no faktisko izmaiņu brīža rakstveidā nav informējusi Sertifikācijas biroju par to, ka ir mainījusies personas informācija (vārds un uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, personas kods, publiskojamā kontaktinformācija, profesionālās darbības reģions, nodarbinātības statuss);

67.3. nav veikusi profesionālās civiltiesiskās atbildības par tās iespējamiem nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām, kuri var rasties sertificētās personas kļūdainas profesionālās darbības rezultātā meža inventarizācijas darbu izpildes laikā vai pēc to izpildes, apdrošināšanu, kuras minimālais atbildības limits ir EUR 14230,00 gadā, un Sertifikācijas birojam nav iesniegusi apdrošināšanas polises kopiju.

68. Sertifikāta darbība tiek apturēta no lēmuma par tā darbības apturēšanu spēkā stāšanās dienas.

69. Par sertifikāta darbības apturēšanu rakstveidā informē sertificēto personu.

70. Sertifikāta darbības apturēšanas periodā, sertificētā persona nav tiesīga pieņemt jaunus darbu pasūtījumus un veikt darbus, izņemot darbus, kuru veikšanai pasūtījumi ir pieņemti līdz dienai, kad stājas spēkā lēmums par sertifikāta darbības apturēšanu.

 

Sertifikāta darbības atjaunošana

71. Ja sertificētā persona laika periodā, kas noteikts lēmumā par sertifikāta darbības apturēšanu, ir novērsusi radušās neatbilstības vai vēlas atjaunot sertifikāta darbību, kura ir apturēta, pamatojoties uz sertificētās personas vēlēšanos, tad tā Sertifikācijas birojam var iesniegt iesniegumu par sertifikāta darbības atjaunošanu.

72. Sertifikācijas birojs desmit darbdienu laikā pēc iesnieguma vai pierādījumu saņemšanas atjauno sertifikāta darbību, ja sertificētā persona ir novērsusi neatbilstības, kas bijušas par cēloni sertifikāta darbības apturēšanai, vai ja sertificētās personas darbība atbilst sertificēšanas noteikumiem.

 

Sertifikāta darbības atcelšana

73. A, M, S un Z jomas sertifikāta darbību atceļ, ja:

73.1. sertificētā persona noteiktajā laika periodā nav novērsusi neatbilstības, kuras ir bijušas par cēloni sertifikāta darbības apturēšanai;

73.2. beidzas tā derīguma laiks un sertificētā persona līdz derīguma laika beigām nav iesniegusi iesniegumu par atkārtotu sertifikāciju;

73.3. sertificētā persona ir iesniegusi iesniegumu par sertifikāta darbības pārtraukšanu;

73.4. Sertifikācijas biroja ir saņēmis dokumentu, kas apstiprina sertificētās personas nāvi;

73.5. sertificētā persona neizpilda sertifikācijas shēmas noteikumus.

74. B jomas sertifikāta darbību atceļ, ja:

74.1. ir beidzies termiņš, uz kuru tika apturēta sertifikāta darbība, un sertificētā persona nav izpildījusi sertificēšanas institūcijas lēmumā par sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku noteiktās prasības;

74.2. sertificētā persona noteiktajā termiņā nav nokārtojusi teorētisko un praktisko sertificēšanas pārbaudījumu, ja no Valsts meža dienesta saņemtajos lēmumos par atteikumu reģistrēt sertificētās personas meža inventarizācijas datus Meža valsts reģistrā kalendāra gada laikā atbilstoši 2016. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 392 un to grozījumiem atbilstoši 2020. gada 31. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 177 kļūdas konstatētas vairāk kā 10 un / vai 20 procentos inventarizēto nogabalu;

74.3. sertificētā persona, lai saņemtu sertifikātu, ir apzināti sniegusi nepatiesas ziņas vai citādi maldinājusi Sertifikācijas biroju;

74.4. sertificētā persona laikā, kad tai izsniegtā sertifikāta darbība bijusi apturēta, ir pieņēmusi jaunus pasūtījumus meža inventarizācijas darbu veikšanai un inventarizējusi tos;

74.5. sertificētā persona ir parakstījusi citas personas sagatavotus meža inventarizācijas dokumentus kā šo dokumentu sagatavotāja;

74.6. sertificētā persona apzināti nesniedz sertificēšanas institūcijai atbilstoši normatīvajiem aktiem pieprasīto informāciju par savu profesionālo darbību;

74.7. ir saņemts sertificētās personas iesniegums par meža inventarizācijas darbības pārtraukšanu;

74.8. sertificēšanas institūcija ir saņēmusi dokumentus, kas apstiprina sertificētās personas nāvi;

74.9. sertificētā persona sertifikāta darbības periodā nav noklausījusies Sertifikācijas biroja organizētus kvalifikācijas paaugstināšanas kursus vismaz 16 stundu apjomā, ietverot 8 stundas teorijas un 8 stundas praktisko daļu;

74.10. persona ir saukta pie kriminālatbildības par pārkāpumiem, kas saistīti ar tās profesionālo darbību meža inventarizācijas darbu veikšanā, un par to ir stājies spēkā notiesājošs spriedums;

74.11. ir sniegti vismaz trīs sertificētās personas darbības uzraudzības pārbaudes atzinumi par konstatētajām meža inventarizācijas datu neatbilstībām meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasībām vai situācijai dabā.

 

Rīcība pēc sertifikāta darbības atcelšanas

75. Informācija A, M, S un Z jomas sertifikātiem, kuru darbība ir atcelta, tiek dzēsta no publiski pieejamā sertificēto personu reģistra desmit darbdienu laikā pēc dienas, kurā stājas spēkā lēmums par sertifikātu darbības atcelšanu.

76. Informācija par atceltiem B jomas sertifikātiem tiek publicēta publiski pieejamajā sertificēto personu reģistrā desmit darbdienu laikā pēc lēmuma par to darbības atcelšanu spēkā stāšanās dienas, bet dzēsta – desmit darbdienu laikā pēc tam, kad ir beidzies sešu mēnešu laika periods, skaitot no dienas, kurā stājas spēkā lēmums par sertifikātu darbības atcelšanu.

77. Sertificētā persona pēc lēmuma par sertifikāta atcelšanu spēkā stāšanās nekavējoties Sertifikācijas birojam nodod sertifikātu, tā pielikumu un zīmogu, ja tie ir tikuši izsniegti (izņemot, ja sertifikāta darbība ir atcelta, pamatojoties uz šīs shēmas 73.4. vai 74.8. punktu).

78. Sertifikācijas jomā B sertificētās personas papildus šīs shēmas 77. punktā norādītajam iesniedz arī izrakstu no individuālā sertificētās personas meža inventarizācijas darbu pasūtījumu reģistra par pēdējos sešos mēnešos sagatavotajām inventarizācijas lietām.

79. Atceltos sertifikātus nevar atjaunot vai tiem piešķirt atkārtotu derīguma laiku, kā arī netiek atjaunots to identifikācijas numurs.

80. Ja persona vēlas, viņa var pretendēt uz atkārtotu sertifikāciju ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc lēmuma par iepriekšējā sertifikāta darbības atcelšanu spēkā stāšanās dienas, kārtojot sertifikācijas eksāmenu.

81. Sertificēto personu datus (izņemot informāciju, kas iekļauta sertifikācijas un eksaminācijas komisiju un Sertifikācijas biroja direktora lēmumos) dzēš no Sertifikācijas biroja uzturētajām elektroniskajām informācijas sistēmām un datu nesējiem, kā arī iznīcina iesniegtos un eksaminācijas dokumentus divdesmit piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir beidzies sešu mēnešu laika periods, skaitot no dienas, kurā stājas spēkā lēmums par sertificētās personas pēdējā aktīvā sertifikāta darbības atcelšanu.