Sertifikācijas shēma

Biedrības „Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība”

Sertifikācijas biroja sertifikācijas shēma

Rīga, 2023. gada 22. maijs

SERTIFIKĀCIJAS PROCESA NORISES


I. Iesniegums sertifikācijai

1.1. A – apaļkoksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;

1.2. B – meža inventarizācijas veicējs;

1.3. M – augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs;

1.4. S – smalcinātas koksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs;

1.5. Z – zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs.

2. Uz A, M, S un Z jomas sertifikātu var pretendēt personas, kuras ir ieguvušas vai pašreiz iegūst vismaz vidējo profesionālo vai vidējo izglītību.

3. Uz B jomas sertifikātu var pretendēt personas, kuras atbilst kādiem no šādiem noteikumiem:

3.1. ir iegūta vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija mežsaimniecībā (izņemot šīs shēmas 3.3. punktā norādīto);

3.2. ir iegūts vismaz akadēmiskais bakalaura grāds mežsaimniecībā (izņemot šīs shēmas 3.3. punktā norādīto);

3.3. ja personas laikposmā no 1996. gada līdz 1999. gadam ir pabeigušas Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāti, apgūstot mežizstrādes specialitāti, tad papildus jāapgūst licencēta profesionālās pilnveides izglītības programma (vismaz 240 stundu apjomā) vai akreditētas augstākās izglītības studiju programmas daļa, kas ietver zināšanas mērniecībā, dendroloģijā, meža botānikā, meža taksācijā, mežierīcībā, mežkopībā, meža atjaunošanā, meža augsnes zinātnē, meža ekoloģijā un dabas aizsardzībā.

4. Pirms eksāmena pretendentiem ir iespēja apgūt neklātienes vai klātienes (ja ir nokomplektēta grupa vismaz 15 (vai citā apjomā atbilstoši situācijai) personu sastāvā) mācību kursus Sertifikācijas biroja atzītā mācību institūcijā vai citur, ja tās atbilst piemērojamo normatīvo dokumentu prasībām.

5. Personām, kas pretendē uz sertifikātu, ir jāaizpilda un jāiesniedz parakstīts iesniegums, kuram pievienota parakstīta vienošanās par sertifikācijas prasību un sertifikāta izmantošanas noteikumu izpildīšanu, (izmantojot speciālu veidlapu), papildus iesniedzot (uzrādot to oriģinālus, bet iesniedzot to kopijas):

5.1. izglītību apliecinošus dokumentus, kas apliecina šīs shēmas 2. un (vai) 3. punktā norādīto izglītību;

5.2. personas datu maiņu apliecinošus dokumentus (ja iesniegtajos dokumentos atšķiras vārds, uzvārds un (vai) personas kods; nav nepieciešams, ja visos iesniegtajos dokumentos ir norādīts un ir vienāds personas kods);

5.3. dokumentus, kas apliecina šīs shēmas 2. punktā norādītās vidējās profesionālās vai vidējās izglītības programmas apguvi audzēkņa statusā (ja piemērojams);

5.4. dokumentus (apliecību vai akadēmisko izziņu), kas apliecina šīs shēmas 3.3. punktā norādītās licencētās profesionālās pilnveides izglītības programmas vai akreditētas augstākās izglītības studiju programmas daļas apguvi (ja piemērojams).

6. Pretendents apliecina savu identitāti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (personas apliecību vai pasi).

7. Sertifikācijas birojs pieņem no pretendenta iesniegumu sertifikācijai, reģistrējot to un piešķirot tam identifikācijas numuru:

7.1. pretendentiem, kuri pretendē uz A, M, S un (vai) Z jomas sertifikātu, tiek piešķirts identifikācijas numurs, ko veido skaitlis pieaugošā secībā, sākot ar 1, un attiecīgās sertifikācijas jomas burts („A”, „M”, „S” un (vai) „Z”);

7.2. pretendentiem, kuriem jau ir kāds no Sertifikācijas biroja izsniegtajiem A, M, S un (vai) Z jomas sertifikātiem, tiek piešķirts identifikācijas numurs, ko veido esošā sertifikāta identifikācijas numura skaitlis un attiecīgās sertifikācijas jomas simbols („A”, „M”, „S” un (vai) „Z”);

7.3. pretendentiem, kuri pretendē uz B jomas sertifikātu, tiek piešķirts identifikācijas numurs, ko veido burts „B” un skaitlis pieaugošā secībā, sākot ar 1.

  II. Dokumentācijas pārbaude

8. Sertifikācijas komisija vismaz vienas personas sastāvā, kura ir eksperts (persona, kura ir zinoša par sertifikācijas procesiem), izskata sertifikācijas pretendenta iesniegumu un atbilstoši šīs shēmas 2., 3. un 5. punktam izvērtē vai pretendents ir tiesīgs kandidēt uz sertifikāciju.

9. Viena mēneša laikā pēc šīs shēmas 5. punktā norādītā iesnieguma saņemšanas Sertifikācijas komisija ierosina vienu no šādiem lēmumiem:

9.1. lēmumu par atļaušanu pretendentam piedalīties sertificēšanas pārbaudē (eksāmenā);

9.2. lēmumu un tā pamatojumu par atteikumu pretendentam piedalīties sertificēšanas pārbaudē (eksāmenā).

10. Sertifikācijas birojs paziņo pretendentam šīs shēmas 9. punkta ietvaros pieņemto lēmumu (atbilstības gadījumā arī eksāmena norises vietu un laiku) viena mēneša laikā pēc šīs shēmas 5. punktā norādītā iesnieguma saņemšanas.

11. Ja persona, kas pretendē uz sertifikātu, nav apmierināta ar Sertifikācijas biroja lēmumu, viņa desmit darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas var iesniegt pretenzijas prasību Sertifikācijas biroja Personu sertifikācijas padomei (turpmāk – PSP), pretenziju adresējot Sertifikācijas biroja direktoram.

12. PSP, ievērojot taisnīguma un godīguma principu neatkarīgi no iesaistītajām pusēm, pretenzijas prasība ir jāizskata 25 darbdienu laikā un jādod rakstiska atbilde.

13. Ja persona neatzīst PSP lēmumu par pareizu, viņa var iesniegt prasību tiesā.

III. Sertificēšanas pārbaude (eksāmens)

14. Sertifikācijas biroja direktors izveido eksaminācijas komisiju:

14.1. vismaz vienas personas sastāvā, no kurām viens ir eksperts (persona, kura ir zinoša par sertifikācijas procesiem un kurai ir sertifikāts, kas apliecina kompetenci attiecīgajā sertifikācijas jomā), ja eksaminējamo skaits nepārsniedz 10 personas;

14.2. vismaz divu personu sastāvā, no kurām divi ir eksperti, ja eksaminējamo skaits pārsniedz 10 personas;

14.3. komisijas darbību novēro Sertifikācijas biroja lietvedis un (vai) direktors un (vai) citas piesaistītas personas, kurām nav pretendentu zināšanu un prasmju vērtēšanas tiesības.

15. Sertifikācijas biroja direktors nosaka eksāmenā iekļaujamos teorijas jautājumus un praktiskos uzdevumus, un Sertifikācijas birojs sagatavo eksaminācijas protokolus un eksāmena uzdevumu lapas.

16. Eksaminācijas komisija, sākoties eksāmenam, izskaidro eksāmena norisi.

17. Eksāmens sastāv no divām daļām – teorijas un praktiskā uzdevuma.

18. Eksāmenu jautājumi sertifikācijas jomai tiek sastādīti, izmantojot kritērijus (normatīvo dokumentu un mācību tēmu sarakstu).

19. Sertifikācijas jomu kritēriji ir bāze, kura tiek lietota eksāmena uzdevumu sastādīšanai un kuru, gatavojoties pārbaudei, var izmantot pretendenti.

20. Teorijas uzdevuma veikšanas laiks ir viena stunda, bet praktiskā uzdevuma veikšanas laiks ir divas stundas.

21. Starp teorijas un praktiskā uzdevuma veikšanas periodiem tiek organizēts  pārtraukums.

22. Pirms eksāmena sākuma (lapu saņemšanas) pretendentam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, lai apliecinātu savu identitāti.

23. Pretendentam ir jāaizpilda teorijas un praktiskā uzdevuma lapu personas identifikācijas sadaļa (vārds, uzvārds) un jāparaksta katra uzdevuma lapa, ar parakstu apliecinot savu identitāti un konfidencialitātes ievērošanu, neizpaužot eksāmena dokumentos norādīto informāciju, un nepiedalīšanos krāpnieciskās aktivitātēs.

24. Teorijas un praktiskā uzdevuma lapu aizpildīšana jāveic ar pildspalvu.

25. Ja pretendents ir kļūdījies, norādot pareizo atbildi, jaunas eksāmena lapas netiek izsniegtas (kļūdas gadījumā pretendentam ar vienu horizontālu līniju jānosvītro nepareizi norādītā atbilde un labojums jāapstiprina ar savu parakstu).

26. Teorijas un praktiskā uzdevuma izpildes laikā pretendentam ir tiesības izmantot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos dokumentus (piemēram, likumus, Ministru kabineta noteikumus) un standartus (praktiskā uzdevuma izpildes laikā papildus atļauts izmantot arī sertifikācijas jomai atbilstošās profesionālās grāmatas).

27. Neskaidrību gadījumā par eksāmena izpildes norisēm ir atļauta konsultēšanās ar eksaminācijas komisiju.

28. Pretendentam ir atļauts atstāt eksāmena norises telpu vai teritoriju tikai tad, ja eksaminācijas komisijai ir nodotas visas izsniegtās eksāmena uzdevumu lapas.

29. Pēc eksāmena uzdevumu lapu nodošanas eksaminācijas komisijai uzskatāms, ka pretendents eksāmena uzdevumu ir pabeidzis, un lapas vairs atkārtoti pretendentam netiek izsniegtas.

30. Teorijas uzdevuma noteikumi:

30.1. teorijas uzdevumā pretendents saņem lapas, kurās ir norādīti 10 (A, M, S un Z jomai) vai 30 (B jomai) jautājumi;

30.2. katram jautājumam ir vismaz divas atbildes, bet pareiza ir tikai viena no tām;

30.3. atbilde, kuru pretendents uzskata par pareizu, ir jāatzīmē ar simbolu „×”;

30.4. ja pretendents ir atbildējis uz teorijas uzdevuma jautājumiem, uzdevuma lapas jānodod eksaminācijas komisijai un jāatstāj eksāmena norises telpa.

31. Praktiskā uzdevuma noteikumi:

31.1. pretendents kārto eksāmena praktisko daļu tikai tad, ja ir nokārtota teorijas daļa;

31.2. praktiskajā daļā pretendents saņem lapas, kurās ir norādīti četri (A, M jomā) vai pieci (B, S, Z jomā) uzdevumi – koksnes paraugu vai augošu koku atbilstības noteikšanā (A, M, S un Z jomai), vai meža nogabalu raksturojošo rādītāju noteikšanā (B jomai);

31.3. praktiskā uzdevuma veikšanai pretendents izmanto savas vai sertificēšanas institūcijas mērierīces, kurām ir jābūt verificētām vai kalibrētām ar standartos noteikto precizitātes klasi (ja piemērojams);

31.4. ja pretendents ir izpildījis praktiskās daļas uzdevumus un rakstiski noformējis prasītās atbildes, uzdevuma lapas jānodod eksaminācijas komisijai un viņš var atstāt eksāmena norises teritoriju.

32. Sertifikācijas birojam ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieņemt lēmumu par izsludināto eksāmenu atcelšanu uz nenoteiktu laiku, ja jebkuru pamatotu cēloņu vai nepārvaramas varas rezultātā eksāmena norisi nav iespējams organizēt un ja Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs eksāmena norises teritorijā un laikā ir izplatījis oranžās vai sarkanās pakāpes brīdinājumu par laikapstākļu bīstamību vai, ja brīdinājums nav izplatīts, eksāmena norises teritorijā un laikā laikapstākļi atbilst oranžās vai sarkanās pakāpes normām, kas publicētas Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra tīmekļa vietnē.

33. Eksāmens ir uzskatāms par atceltu tikai tad, ja par to ir norāde Sertifikācijas biroja tīmekļa vietnē un par to iespēju robežās ir paziņots pretendentiem un citām iesaistītajām personām.

34. Sertifikācijas institūcija neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies pretendentam, sakarā ar eksāmena atcelšanu.

IV. Vērtējums

35. Sertificēšanas pārbaudes (eksāmena)  vērtēšanu veic eksaminācijas komisijas eksperti. Viņu vērtējums ir vienpersonisks un neatkarīgs, nepakļaujoties iespaidošanai no citām personām.

36. Eksaminācijas komisija paziņo eksāmena rezultātus un iesniedz Sertifikācijas biroja direktoram eksaminācijas protokolus ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc eksāmena.

37. Teorijas uzdevuma vērtējums:

37.1. par katru pareizi atbildētu jautājumu pretendents saņem vienu punktu. Maksimālais punktu skaits ir 10 (A, M, S un Z jomai) vai 30 (B jomai);

37.2. teorijas uzdevums ir nokārtots, ja pareizi ir atbildēts uz sešiem vai vairāk jautājumiem (A, M, S un Z jomai) vai 25 vai vairāk jautājumiem (B jomai);

37.3. teorijas uzdevumā sniegto atbilžu vērtēšana tiek veikta uzreiz pēc teorijas uzdevuma beigām vai tā laikā, ja kāds no pretendentiem uzdevumu ir pabeidzis ātrāk;

37.4. teorijas uzdevumā iegūtais vērtējums pretendentiem tiek paziņots uzreiz pēc eksāmena teorijas uzdevuma daļas beigām, kad eksaminācijas komisija ir pabeigusi uzdevumā sniegto atbilžu vērtēšanu.

38. Praktiskā uzdevuma vērtējums:

38.1. praktisko uzdevumu eksaminatori vērtē, pamatojoties uz pareizi atbildēto uzdevumu skaitu. Maksimālais punktu skaits par katru pareizi izpildītu uzdevumu un to daļu ir 2 (A, S, Z jomā) vai 2,5 punkti (M jomā). B jomā tiek novērtēta noteikto meža nogabalu raksturojošo rādītāju atbilstība normatīvajos aktos par meža inventarizāciju noteiktajai pieļaujamajai novirzei – par katru uzdevumu tiek piešķirts viens punkts, ja pieļaujamā novirze nav pārsniegta;

38.2. uzdevumu vērtē 10 punktu sistēmā un minimālais pieļaujamais punktu skaits ir seši (A, M, S un Z jomai). B jomai uzdevumu vērtē piecu punktu sistēmā un minimālais pieļaujamais punktu skaits ir četri (vismaz četros pārbaudes uzdevumos noteiktie meža nogabalu raksturojošie rādītāji nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos par meža inventarizāciju noteikto pieļaujamo novirzi);

38.3. praktiskajā uzdevumā sniegto atbilžu vērtēšana tiek veikta uzreiz pēc praktiskās daļas uzdevuma beigām vai tā laikā, ja kāds no pretendentiem uzdevumu ir pabeidzis ātrāk, vai laika periodā līdz nākamajai darbdienai pēc eksāmena;

38.4. praktiskajā uzdevumā iegūtais vērtējums, pretendentiem tiek paziņots uzreiz pēc eksāmena, kad eksaminācijas komisija ir pabeigusi uzdevumā sniegto atbilžu vērtēšanu, vai desmit darbdienu laikā pēc eksāmena.

39. A, M, S un Z jomā eksāmens ir nokārtots, ja pretendents teorijas un praktiskajā uzdevumā ir ieguvis katrā atsevišķi vismaz sešus punktus, bet abos kopā – ne mazāk kā 14 punktus kopsummā.

40. B jomā eksāmens ir nokārtots, ja pretendents teorijas uzdevumā ir ieguvis vismaz 25 punktus, praktiskajā uzdevumā – vismaz četrus punktus, bet abos kopā – ne mazāk kā 29 punktus kopsummā.

41. Ja pretendents neatzīst eksaminācijas komisijas ekspertu lēmumu vai ir pretenzijas par eksāmena norisi, viņš desmit darbdienu laikā pēc lēmuma paziņošanas var iesniegt rakstisku pretenzijas prasību Sertifikācijas biroja direktoram. Sertifikācijas biroja direktoram ir jāsniedz rakstiska atbilde 25 darbdienu laikā pēc pretenzijas prasības saņemšanas.

42. Ja pretendents nav apmierināts ar Sertifikācijas biroja direktora atbildi, viņš desmit darbdienu laikā var iesniegt pretenzijas prasību PSP. PSP, ievērojot taisnīguma un godīguma principu neatkarīgi no iesaistītajām pusēm, pretenzijas prasība ir jāizskata 25 darbdienu laikā un jādod rakstiska atbilde.

43. Pretenzijas, kas saistītas ar Sertifikācijas biroja direktora darbību, nodod Sertifikācijas biroja direktoram, kurš sasauc PSP šīs pretenzijas izskatīšanai, bet pārējās pretenzijas sākotnēji izskata Sertifikācijas biroja direktors, piesaistot PSP tikai nepieciešamības gadījumā.

44. Galīgo lēmumu par pretendenta atbilstību sertifikācijai izvirzītajiem noteikumiem Sertifikācijas biroja direktors pieņem pēc iepazīšanās ar sertifikācijas un eksaminācijas komisijas darba rezultātiem.

45. Desmit darbdienu laikā pēc eksāmena pretendentiem tiek paziņots eksāmena galīgais rezultāts un Sertifikācijas biroja direktors pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai pamatotu lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu.

V. Sertifikāts

46. Sertifikāts tiek piešķirts tikai tad, ja pretendents ir izpildījis visus sertifikācijas noteikumus.

47. Lēmuma par sertifikāta izsniegšanu pieņemšanas dienā informācija par sertificēto personu un sertifikātu tiek reģistrēta sertificēto personu reģistrā, kas pieejams institūcijas tīmekļa vietnē https://www.lkkes.lv, atsevišķi sertifikācijas jomām A, M, S, Z un sertifikācijas jomai B.

48. Sertifikātu papīra dokumenta formātā izsniedz tikai pēc sertificētās personas pieprasījuma.

49. Personai, kurai ir piešķirts sertifikāts, desmit darbdienu laikā (nepieciešamības gadījumā laika periods var tikt palielināts) Sertifikācijas birojs sagatavo un elektroniski nosūta lēmumu par sertifikāta izsniegšanu, sertifikātu un sertifikāta pielikumu, kurā ir norādīti sertifikāta izmantošanas noteikumi, kā arī normatīvo dokumentu un mācību tēmu saraksts, kas attiecas uz sertifikācijas jomu (dokumenti tiek parakstīti ar elektronisko parakstu).

50. Sertificēto personu saraksts tiek publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 25 darbdienu laikā pēc dienas, kurā stājas spēkā Sertifikācijas biroja direktora lēmums par sertifikāta izsniegšanu.

51. Sertifikāta darbība sākas lēmuma par tā izsniegšanu spēkā stāšanās dienā, un tas ir derīgs piecus gadus. Sertifikāts ir derīgs tikai tad, ja par to ir norāde sertificēto personu reģistrā institūcijas tīmekļa vietnē https://www.lkkes.lv.

52. Sertificētā persona ir tiesīga uzsākt darbību sertifikācijas jomā uzreiz pēc tam, kad sertifikāta darbība ir sākusies.

53. Lēmumu par sertifikāta izsniegšanu un sertifikātu, kas izsniegts papīra vai elektroniska dokumenta formātā, paraksta Sertifikācijas biroja direktors.

54. Sertifikāts un tā pielikums jebkurā dokumenta formātā (un zīmogs, ja tāds ir ticis izsniegts) ir Sertifikācijas biroja īpašums.

55. Sertifikāta numurs un sertifikācijas jomas burts (A, B, M, S vai Z) atbilst sertificētās personas identifikācijas numuram.

56. Ja sertificēto personu reģistrā, lēmumā par sertifikāta izsniegšanu, izsniegtajā sertifikātā un (vai) tā pielikumā ir atklātas pamatotas kļūdas, Sertifikācijas birojam desmit darbdienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas vai kļūdu konstatēšanas tās jāizlabo un (ja tas ir piemērojams) lēmums par sertifikāta izsniegšanu, sertifikāts un tā pielikums elektroniskā formātā jāizsniedz atkārtoti (sertifikātu papīra dokumenta formātā izsniedzot tikai tad, ja tas ir pieprasīts).

57. Sertifikātu nedrīkst izmantot maldinošos nolūkos un krāpnieciskās vai jebkurās citās nelegālās aktivitātēs.

58. Sertificētā persona nav tiesīga izmantot sertifikāta akreditācijas zīmi (LATAK logo un akreditācijas standarta un reģistrācijas numurs, kas attēloti uz sertifikāta).

59. Sertificētā persona bez rakstiskas LKKES atļaujas vai līgumsaistībām nav tiesīga izmantot LKKES logotipus un LKKES rekvizītus uz vērtēšanas vai uzmērījumu pārskatu dokumentiem vai jebkurā citā veidā norādīt, ka LKKES ir apstiprinājusi sertificētās personas veikto vērtējumu vai uzmērījumu rezultātu pareizību.

60. Sertificētā persona drīkst atsaukties un izmantot sertifikāciju vienīgi attiecībā uz norādīto sertifikācijas jomu, izmantojot savus personas datus, sertifikāta numuru un norādi, ka sertifikātu ir izsniegusi LKKES, piemēram, „<Vārds, uzvārds> ir LKKES Sertifikācijas biroja sertificēta persona ar sertifikāta numuru <Nr.> <sertifikācijas jomas nosaukums>”.

61. Sertificētā persona atbild par jebkādām tiesiskajām sekām un zaudējumiem, kas varētu rasties sertificētās personas darbības rezultātā piešķirtajās sertifikācijas jomās (ja nav norādīts citādi, LKKES un Sertifikācijas birojs neatbild par sertificētās personas vērtējumu vai uzmērījumu rezultātu pareizību vai pieņemtajiem lēmumiem).

VI. Sertificētās personas darbības uzraudzība

62. A, M, S un Z jomā sertificētajai personai vismaz vienu reizi gadā ir jāiesniedz atskaite par iepriekšējā kalendārā gadā veikto darbu apjomu (izmantojot speciālu veidlapu, kas ir pieejama Sertifikācijas biroja tīmekļa vietnē: atskaite).

63. Informācija par B jomā sertificēto personu iepriekšējā kalendārā gadā veikto darbu apjomu tiek pieprasīta no Valsts meža dienesta.

64. Sertifikācijas birojs veic sertificētās personas darbības uzraudzību:

64.1. izskata saņemtos iesniegumus (sūdzības) par sertificētās personas profesionālo darbību;

64.2. (attiecas uz B jomu) plānveida kārtībā vismaz reizi piecos gados pārbauda katras sertificētās personas sagatavoto meža inventarizācijas datu atbilstību meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasībām un situācijai dabā ne mazāk kā 10 hektāros un 10 nogabalos vismaz trijos atsevišķos meža īpašumos, bet, ja inventarizācija veikta mazāk nekā trijos meža īpašumos, – vismaz trijās atsevišķās kadastra vienībās. Par katru meža īpašumu sagatavo atsevišķu atzinumu. Pārbaudei izvēlas meža inventarizācijas lietas, kas sagatavotas pēdējo 12 mēnešu laikā. Ja inventarizācija veikta mazāk nekā 10 hektāros un 10 nogabalos, pārbauda visu inventarizēto platību.

65. Par nepatiesām atsaucēm par sertificēšanu vai jebkuru nepareizu un maldinošu sertifikātu, sertifikācijas marķējumu un logotipu izmantošanu, kā arī, ja netiks izpildīti sertifikācijas noteikumi Sertifikācijas birojs var veikt korektīvas darbības, piemēram, brīdināšanu, sertifikāta darbības apturēšanu vai atcelšanu, publikācijas par pārkāpumu un, ja nepieciešams, papildu juridiskās darbības.

 

Atkārtota sertifikācija

66. Atkārtotu sertifikāciju (sertifikāta derīguma laiku) piešķir, ja sertificētā persona:

66.1. ir iesniegusi parakstītu iesniegumu par atkārtotu sertifikāciju, aktualizētu informāciju par sevi un parakstītu vienošanos par sertifikācijas prasību un sertifikāta izmantošanas noteikumu izpildīšanu (izmantojot speciālu veidlapu, kas ir pieejama Sertifikācijas biroja tīmekļa vietnē);

66.2. ir iesniegusi atskaiti par iepriekšējā kalendārā gada laikā veikto darbu apjomu (attiecas uz A, M, S un Z jomu);

66.3. sertifikāta darbības periodā ir noklausījusies kvalifikācijas paaugstināšanas kursus vismaz 16 stundu apjomā, ietverot 8 stundas teorijas un 8 stundas praktisko daļu (attiecas uz B jomu).

67. Sertifikācijas komisija vismaz vienas personas sastāvā, kura ir eksperts, izskata pretendenta atbilstību sertifikācijas noteikumiem, pamatojoties uz šīs shēmas 66. punktu.

68. Ja pretendenta darbība un iesniegtā dokumentācija  atbilst sertifikācijas noteikumiem, Sertifikācijas komisija ar lēmumu ierosina atļaut sertifikācijas pretendentam piešķirt atkārtotu sertifikāciju, bet neatbilstības gadījumā Sertifikācijas komisija ierosina sertifikācijas atteikumu.

69. Atkārtoti izsniegtā sertifikāta derīguma laiks ir pieci gadi un tas ir derīgs, sākot no nākamās dienas pēc iepriekšējā sertifikāta derīguma laika beigām.

70. Pamatojoties uz Sertifikācijas komisijas lēmumu, atbilstības gadījumā Sertifikācijas biroja direktors izdod lēmumu par atkārtotu sertifikāciju, bet neatbilstības gadījumā – lēmumu par sertifikāta darbības atcelšanu.

71. Desmit darbdienu laikā pēc dienas, kurā stājas spēkā lēmums par atkārtotu sertifikāciju un atkārtotu sertifikāta izsniegšanu, informācija par sertificēto personu un sertifikātu tiek aktualizēta sertificēto personu reģistrā.

72. Atkārtoti izsniegtā sertifikāta numurs un sertifikācijas jomas burts netiek mainīts.

 

Sertifikāta darbības apturēšana

73. A, M, S un Z jomas sertifikāta darbību aptur līdz vienam gadam (ja nav norādīts citādi, darbība vienlaikus tiek apturēta visu sertifikācijas jomu – A, M, S, Z – izsniegtajiem sertifikātiem, pat ja darbības apturēšanas cēlonis skar tikai kādas atsevišķas sertifikācijas jomas sertifikātu), ja sertificētā persona:

73.1. lieto sertifikātu neatbilstoši piešķirtajai sertifikācijas jomai, maldināšanas nolūkos, krāpnieciskās vai jebkurās nelegālās aktivitātēs, nekorektās norādēs par sertificēšanas sistēmu, kā arī neatbilstoši izmanto sertifikātu marķējumus, akreditācijas zīmi, logotipus un LKKES rekvizītus vai neatbilstoši jebkurā veidā norāda, ka LKKES ir apstiprinājusi sertificētās personas veikto vērtējumu vai uzmērījumu rezultātu pareizību. Neatbilstību gadījumā Sertifikācijas biroja Sertifikācijas komisija vismaz divu personu sastāvā izskata neatbilstību būtību un ierosina Sertifikācijas biroja direktoram priekšlikumu lēmuma pieņemšanai;

73.2. neiesniedz ikgadējo atskaiti par padarīto darbu;

73.3. neveic samaksu par sertificēšanas institūcijas sniegtajiem pakalpojumiem Sertifikācijas biroja noteiktajā laika periodā;

73.4. ir iesniegusi iesniegumu par sertifikāta darbības apturēšanu, norādot pamatotu apturēšanas cēloni (ja cēlonis nav pamatots vai neatbilst saistošiem normatīviem dokumentiem un sertificēšanas noteikumiem, tad Sertifikācijas birojs var pamatoti atteikt sertifikāta darbības apturēšanu) (attiecas uz katras sertifikācijas jomas sertifikātu atsevišķi);

73.5. mēneša laikā no faktisko izmaiņu brīža rakstveidā nav informējusi Sertifikācijas biroju par to, ka ir mainījusies personas informācija (vārds un uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, personas kods);

73.6. sertificētā persona neizpilda sertifikācijas shēmas noteikumus;

73.7. sertificētā persona savā profesionālajā darbībā neievēro sertifikācijas jomai piemērojamo normatīvo dokumentu (piemēram, standartu, Ministru kabineta noteikumu, likumu) noteikumus.

74. B jomas sertifikāta darbību aptur uz vienu mēnesi, ja sertificētā persona:

74.1. Sertifikācijas biroja noteiktajā laika periodā nav samaksājusi par sertificēšanas institūcijas sniegtajiem pakalpojumiem;

74.2. mēneša laikā no faktisko izmaiņu brīža rakstveidā nav informējusi Sertifikācijas biroju par to, ka ir mainījusies personas informācija (vārds un uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, personas kods, publiskojamā kontaktinformācija, profesionālās darbības reģions, nodarbinātības statuss);

74.3. nav veikusi profesionālās civiltiesiskās atbildības par tās iespējamiem nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām, kuri var rasties sertificētās personas kļūdainas profesionālās darbības rezultātā meža inventarizācijas darbu izpildes laikā vai pēc to izpildes, apdrošināšanu, kuras minimālais atbildības limits ir EUR 14230,00 gadā, un Sertifikācijas birojam nav iesniegusi apdrošināšanas polises kopiju.

75. Sertifikāta darbība tiek apturēta no lēmuma par tā darbības apturēšanu spēkā stāšanās dienas.

76. Sertificēto personu rakstveidā informē par sertifikāta darbības apturēšanu tajā dienā, kurā stājas spēkā lēmums par sertifikāta darbības apturēšanu.

77. Sertifikāta darbības apturēšanas periodā, sertificētā persona nav tiesīga pieņemt jaunus darbu pasūtījumus un veikt darbus, izņemot darbus, kuru veikšanai pasūtījumi ir pieņemti līdz dienai, kad stājas spēkā lēmums par sertifikāta darbības apturēšanu.

 

Sertifikāta darbības atjaunošana

78. Ja sertificētā persona laika periodā, kas noteikts lēmumā par sertifikāta darbības apturēšanu, ir novērsusi radušās neatbilstības vai vēlas atjaunot A, M, S, Z jomas sertifikāta darbību, kura ir apturēta, pamatojoties uz sertificētās personas vēlēšanos, tad tā Sertifikācijas birojam var iesniegt iesniegumu par sertifikāta darbības atjaunošanu.

79. Sertifikācijas birojs desmit darbdienu laikā pēc iesnieguma vai pierādījumu saņemšanas atjauno sertifikāta darbību, ja sertificētā persona ir novērsusi neatbilstības, kas bijušas par cēloni sertifikāta darbības apturēšanai, vai ja sertificētās personas darbība atbilst sertificēšanas noteikumiem.

 

Sertifikāta darbības atcelšana

80. A, M, S un Z jomas sertifikāta darbību atceļ (ja nav norādīts citādi, darbība vienlaikus tiek atcelta visu sertifikācijas jomu – A, M, S, Z – izsniegtajiem sertifikātiem, pat ja darbības atcelšanas cēlonis skar tikai kādas atsevišķas sertifikācijas jomas sertifikātu), ja:

80.1. ir beidzies termiņš, uz kuru tika apturēta sertifikāta darbība, un sertificētā persona noteiktajā laika periodā nav novērsusi neatbilstības, kuras ir bijušas par cēloni sertifikāta darbības apturēšanai;

80.2. beidzas laika periods, kurā sertifikāta darbība ir apturēta, pamatojoties uz sertificētās personas vēlēšanos, un sertificētā persona nav iesniegusi iesniegumu par sertifikāta darbības atjaunošanu (attiecas uz katras sertifikācijas jomas sertifikātu atsevišķi);

80.3. ir beidzies sertifikāta derīguma laiks un sertificētā persona līdz derīguma laika beigām nav iesniegusi iesniegumu par atkārtotu sertifikāciju (attiecas uz katras sertifikācijas jomas sertifikātu atsevišķi);

80.4. sertificētā persona ir iesniegusi iesniegumu par darbības pārtraukšanu sertifikācijas jomā (attiecas uz katras sertifikācijas jomas sertifikātu atsevišķi);

80.5. sertifikācijas birojs ir saņēmis dokumentu, kas apstiprina sertificētās personas nāvi;

80.6. sertificētā persona, lai saņemtu sertifikātu, ir apzināti sniegusi nepatiesas ziņas vai citādi maldinājusi Sertifikācijas biroju;

80.7. sertificētā persona laikā, kad tai izsniegtā sertifikāta darbība bijusi apturēta, ir pieņēmusi jaunus pasūtījumus darbu veikšanai un veikusi tos;

80.8. sertificētā persona ir parakstījusi citas personas sagatavotus vērtējumu vai uzmērījumu pārskatu dokumentus kā šo dokumentu sagatavotāja;

80.9. sertificētā persona apzināti nesniedz sertificēšanas institūcijai atbilstoši normatīvajiem dokumentiem vai sertifikācijas shēmai pieprasīto informāciju par savu profesionālo darbību;

80.10. persona ir saukta pie kriminālatbildības par pārkāpumiem, kas saistīti ar tās profesionālo darbību sertifikācijas jomai atbilstošu darbu veikšanā, un par to ir stājies spēkā notiesājošs spriedums;

80.11. ir sniegtas vismaz trīs sūdzības par vērtējumu vai uzmērījumu datu vai prakses neatbilstībām sertifikācijas jomu regulējošo normatīvo dokumentu prasībām vai situācijai dabā un tās par pamatotām ir atzītas sertificētās personas darbības uzraudzības pārbaudē.

81. B jomas sertifikāta darbību atceļ, ja:

81.1. ir beidzies termiņš, uz kuru tika apturēta sertifikāta darbība, un sertificētā persona nav izpildījusi sertificēšanas institūcijas lēmumā par sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku noteiktās prasības;

81.2. sertificētā persona noteiktajā termiņā nav nokārtojusi teorētisko un praktisko sertificēšanas pārbaudījumu, ja no Valsts meža dienesta saņemtajos lēmumos par atteikumu reģistrēt sertificētās personas meža inventarizācijas datus Meža valsts reģistrā kalendāra gada laikā atbilstoši 2016. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 392 un to grozījumiem atbilstoši 2020. gada 31. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 177 kļūdas konstatētas vairāk kā 10 un / vai 20 procentos inventarizēto nogabalu;

81.3. sertificētā persona, lai saņemtu sertifikātu, ir apzināti sniegusi nepatiesas ziņas vai citādi maldinājusi Sertifikācijas biroju;

81.4. sertificētā persona laikā, kad tai izsniegtā sertifikāta darbība bijusi apturēta, ir pieņēmusi jaunus pasūtījumus meža inventarizācijas darbu veikšanai un inventarizējusi tos;

81.5. sertificētā persona ir parakstījusi citas personas sagatavotus meža inventarizācijas dokumentus kā šo dokumentu sagatavotāja;

81.6. sertificētā persona apzināti nesniedz sertificēšanas institūcijai atbilstoši normatīvajiem aktiem pieprasīto informāciju par savu profesionālo darbību;

81.7. ir saņemts sertificētās personas iesniegums par meža inventarizācijas darbības pārtraukšanu;

81.8. sertificēšanas institūcija ir saņēmusi dokumentus, kas apstiprina sertificētās personas nāvi;

81.9. sertificētā persona sertifikāta darbības periodā nav noklausījusies Sertifikācijas biroja organizētus kvalifikācijas paaugstināšanas kursus vismaz 16 stundu apjomā, ietverot 8 stundas teorijas un 8 stundas praktisko daļu;

81.10. persona ir saukta pie kriminālatbildības par pārkāpumiem, kas saistīti ar tās profesionālo darbību meža inventarizācijas darbu veikšanā, un par to ir stājies spēkā notiesājošs spriedums;

81.11. ir sniegti vismaz trīs sertificētās personas darbības uzraudzības pārbaudes atzinumi par konstatētajām meža inventarizācijas datu neatbilstībām meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasībām vai situācijai dabā.

 

Rīcība pēc sertifikāta darbības atcelšanas

82. Sertifikāta darbība tiek atcelta no lēmuma par tā darbības atcelšanu spēkā stāšanās dienas.

83. Personu rakstveidā informē par sertifikāta darbības atcelšanu desmit darbdienu laikā, skaitot no dienas, kurā stājas spēkā lēmums par sertifikāta darbības atcelšanu.

84. Informācija par A, M, S un Z jomas sertifikātiem, kuru darbība ir atcelta, tiek dzēsta no publiski pieejamā sertificēto personu reģistra desmit darbdienu laikā pēc dienas, kurā stājas spēkā lēmums par sertifikātu darbības atcelšanu.

85. Informācija par atceltiem B jomas sertifikātiem tiek publicēta publiski pieejamajā sertificēto personu reģistrā desmit darbdienu laikā pēc lēmuma par to darbības atcelšanu spēkā stāšanās dienas, bet dzēsta – desmit darbdienu laikā pēc tam, kad ir beidzies sešu mēnešu laika periods, skaitot no dienas, kurā stājas spēkā lēmums par sertifikātu darbības atcelšanu.

86. Sertificētā persona pēc lēmuma par sertifikāta atcelšanu spēkā stāšanās nekavējoties pārtrauc darbību sertifikācijas jomās, izmantojot jebkuras atsauces uz sertifikācijas statusu, Sertifikācijas biroju, Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienību (LKKES) vai sertifikāciju, un Sertifikācijas birojam nodod sertifikātu, tā pielikumu un zīmogu, ja tie ir tikuši izsniegti (izņemot, ja sertifikāta darbība ir atcelta, pamatojoties uz šīs shēmas 80.5. vai 81.8. punktu).

87. Sertifikācijas jomā B sertificētās personas papildus šīs shēmas 86. punktā norādītajam iesniedz arī izrakstu no individuālā sertificētās personas meža inventarizācijas darbu pasūtījumu reģistra par pēdējos sešos mēnešos sagatavotajām inventarizācijas lietām.

88. Atceltos sertifikātus nevar atjaunot vai tiem piešķirt atkārtotu derīguma laiku, kā arī netiek atjaunots to identifikācijas numurs (izņemot, ja persona atkārtoti iegūst A, M, S, Z jomas sertifikātu laikā, kurā tai joprojām ir derīgs kāds cits no A, M, S, Z jomas sertifikātiem, tiek atjaunots identifikācijas numurs).

89. Persona var pretendēt uz atkārtotu sertifikāciju ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc lēmuma par sertifikāta darbības atcelšanu spēkā stāšanās dienas, kārtojot sertifikācijas eksāmenu.

90. Sertificēto personu datus (izņemot informāciju, kas iekļauta sertifikācijas un eksaminācijas komisiju un Sertifikācijas biroja direktora lēmumos) dzēš no Sertifikācijas biroja uzturētajām elektroniskajām informācijas sistēmām un datu nesējiem, kā arī iznīcina iesniegtos un eksaminācijas dokumentus divdesmit piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir beidzies sešu mēnešu laika periods, skaitot no dienas, kurā stājas spēkā lēmums par sertificētās personas pēdējā aktīvā sertifikāta darbības atcelšanu.