Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība

"Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" (LKKES) dibināta 1994. gada 7. janvārī. 1997. gada 14. maijā savienība tika pārveidota par profesionālu biedrību (reģistrācijas apliecības nr. 40008006529). 1999. gadā tika izveidots Sertifikācijas birojs, bet 2008. gadā - Kokmateriālu testēšanas laboratorija.

LKKES galvenie mērķi

 • Veikt kokmateriālu kvantitātes uzmērīšanu un kvalitātes vērtēšanu iekšzemes vajadzībām, kā arī sniegt palīdzību juridiskām un fiziskām personām konfliktsituāciju izvērtēšanā.

 • Organizēt kokmateriālu ekspertu apmācības un uzturēt sertificēto speciālistu kvalifikāciju atbilstoši saistošajiem noteikumiem.

 • Sniegt pasūtītājam visa veida jauno informāciju jautājumos par kokmateriālu vērtēšanu.

LKKES darbības metodes

 • Personu sertificēšana.

 • Kokmateriālu uzmērīšana.

 • Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu kokmateriālu ekspertu organizācijām, nostiprinot savstarpējos kontaktus un pārstāvot LKKES kokmateriālu ekspertus nacionālajās un starptautiskajās organizācijās.

 • Kokmateriālu ekspertu darbības pārraudzība.

 • Informācijas sniegšana un konsultācijas par jaunākajiem noteikumiem un paņēmieniem kokmateriālu uzmērīšanā.

 • Līdzdarbība kokmateriālu ekspertu darbību skarošu normatīvo aktu un standartu izstrādē.

 • Kokmateriālu ekspertu pašierosmes sekmēšana, ekspertu konferenču un citus publisko pasākumu organizēšana.

LKKES sniegtie pakalpojumi

 • Apaļkoksnes individuāla uzmērīšana.

 • Papīrmalkas, malkas grupveida uzmērīšana ostu termināļos un kuģu kraušanas procesā.

 • Zāģbaļķu, papīrmalkas, smalcinātas koksnes inventarizācijas.

 • Kontrolmērījumi pēc klienta pasūtījuma.

 • Šķeldas uzmērīšana, cietās biodegvielas fizikālā testēšana.

 • Augošu koku uzmērīšana, krājas un tirgus vērtības noteikšana.

 • Cirsmu auditu veikšana.

 • Kokmateriālu ražošanas procesa kontroles atbilstības novērtēšana, izpildot Eiropas Būvizstrādājumu regulas 305/2011 nostādnes.

 • Apaļkoksnes, smalcinātas koksnes, zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicēju un kvantitātes uzmērītāju sertificēšana un uzraudzība.

 • Augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāju sertificēšana un uzraudzība.

 • Meža inventarizācijas veicēju sertificēšana un uzraudzība.

LKKES Sertifikācijas birojs ir neatkarīga Savienības institūcija un veic personu sertificēšanu atbilstoši likuma “Par atbilstības novērtēšanu” noteikumiem un ir akreditēta institūcija kopš 2001. gada. Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" izsniegtā akreditācijas apliecībā apliecina, ka biedrības "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" Sertifikācijas birojs ir kompetents veikt personu sertificēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2013 noteikumiem šādās sfērās: apaļkoksnes, smalcinātas koksnes, zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicēju un kvantitātes uzmērītāju; augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāju; meža inventarizācijas veicēju sertificēšana.

LKKES Komateriālu testēšanas laboratorija 2021. gada 11. martā saņēma akreditācijas apliecību Nr. LATAK-T-391-11-2009, kas apliecina, ka LKKES Kokmateriālu testēšanas laboratorija ir kompetenta veikt cietās biodegvielas fizikālo testēšanu un apaļo kokmateriālu uzmērīšanu LR MK 06.11.2006 noteikumu Nr. 744 "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti" reglamentētā sfērā atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta prasībām.