Institūcijas

"Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" (LKKES) institūcijas

Biedru konference ir LKKES augstākā lēmējinstitūcija, kas tiek sasaukta regulāri reizi gadā un ārkārtas gadījumos.

Biedru konferences funkcijas:

Valde ir pastāvīgi funkcionējoša LKKES vadības organizācija, kuru uz četriem gadiem ievēl biedru konference. Valdes pienākumos ietilpst:


Valdes sastāvs:
Jānis Lūsis, LKKES prezidents, M: 29121530
Normunds Dzirnieks, LKKES valdes priekšsēdētājs, M: 29213903

Antons Orinskis, M: 29422052

Andis Ābele, M: 26266825
Jānis Elksnis, M: 26300929

Sandijs Stepiņš, M: 29412888

Matīss Kreklis, M: 28354002

   

Finansiālās darbības revīzijas komisiju uz četriem gadiem ievēl biedru konference. Šobrīd tās priekšsēdētājs ir Staņislavs Zīlis (M: 29448944), 

revidente Vija Alksne (M: 29423872).

Sertifikācijas birojs ir neatkarīga LKKES institūcija, kas atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2013 prasībām ir akreditēta veikt personu sertificēšanu apaļkoksnes, smalcinātas koksnes, zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicēju un kvantitātes uzmērītāju, augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāju sfērās, kā arī meža inventarizācijas veicēju sertificēšanā atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija  noteikumiem Nr. 392 "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība".

Kokmateriālu testēšanas laboratorija ir neatkarīga LKKES institūcija, kas atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2018 prasībām ir akreditēta veikt apaļo kokmateriālu uzmērīšanu atbilstoši standartam LVS 82:2024 "Apaļo kokmateriālu uzmērīšana" un Ministru kabineta 2007. gada 06. novembra  noteikumiem Nr. 744 "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti" un cietās biodegvielas paraugu ņemšanu un sagatavošanu testēšanai.