Vadības principi

Kvalitātes nodrošināšanas politika

 

Biedrības "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" Sertifikācijas birojs sertifikācijas darbu izpildē izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina sertifikācijas darbību objektivitāti.


Sertifikācijas biroja darbība ir vērsta uz personu sertifikāciju koksnes (koku) kvalitātes un daudzuma novērtēšanas jomās

Personu sertifikācija tiek veikta atbilstoši apstiprinātiem noteikumiem, kas raksturoti sertifikācijas shēmā, kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijā un citos piemērojamajos dokumentos (piemēram, standartos, likumos, Ministru kabineta noteikumos). 

Sertifikācijas birojā ir izveidota kvalitātes nodrošināšanas sistēma atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2013 prasībām.


Sertifikācijas birojs sertifikācijas procesā iesaistītajām personām un organizācijām nodrošina šādus procesus:


Sertifikācijas biroja darbības principi: