Apaļo kokmateriālu uzmērīšana

LKKES (biedrība "Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienība") Kokmateriālu testēšanas laboratorija sniedz pakalpojumus apaļo kokmateriālu uzmērīšanā atbilstoši standartā LVS 82:2024 "Apaļo kokmateriālu uzmērīšana" noteiktajām prasībām un atbilstoši likumā “Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos” un Ministru kabineta 2007. gada 06. novembra  noteikumos Nr. 744 "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti"  noteiktajām prasībām.

Apaļo kokmateriālu individuālā uzmērīšana atbilstoši standartam LVS 82:2024 (metode mērot caurmēru tievgalī un izmantojot raukumu; viduscaurmēra mērīšanas metode; metode mērot caurmēru tievgalī un resgalī).

Apaļo kokmateriālu grupveida uzmērīšana atbilstoši standartam LVS 82:2024.